Webinar 4: Samenwerken aan leefbare en vitale wijken: Zo doen we het!

Een maatschappelijke coalitie voortgekomen uit de Actieagenda Wonen ontwikkelde als eerste stap samen met Platform 31 het digitale magazine en organiseert vier webinars. De coalitie bestaat uit Actiz, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.

woensdag 25 mei 2022 14:30 - 15:30
Eigen werkplek
Online evenement

Wijken weer leefbaar en veerkrachtig maken? Aedes organiseert samen met een maatschappelijke coalitie uit de Actieagenda Wonen vier webinars waarin we in gaan op sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking aan leefbare wijken. Voorbeelden waarvan we allen zeggen: zo DOEN we dat! In het vierde webinar kijken we in de wijk De Posten in Enschede. 

Inclusieve wijk De Posten

Een inclusieve wijk voor iedereen, die inzet op zelf- en samenredzaamheid, op meedoen en ontmoeting en op een nieuw woonzorgconcept.

Tijdens het webinar wordt toegelicht hoe de lokale partijen samenwerken aan deze ambitie. De buurt is gebouwd in de jaren 60 en de leefbaarheid staat onder druk door ontwikkelingen zoals vergrijzing, segregatie en toename kwetsbare wijkbewoners. In het hart van de wijk ligt zorgcentrum De Posten, een zorgorganisatie die zorg en ondersteuning levert aan kwetsbare ouderen. Het ouderenzorgcomplex wordt vernieuwd en dat biedt kansen! Er is meer nodig voor de toekomst van de wijk, zeker gezien de vergrijzing en de afname van mantelzorgers. Zorgcentrum de Posten heeft initiatief genomen om dit met de woningbouwcorporaties en de gemeente Enschede op te pakken. Het is nodig om zorgverlening, huisvesting en multidisciplinaire zorg met elkaar te verbinden op buurtniveau. Kortom, de urgentie is duidelijk.

Samen is een gemeenschappelijke visie voor de wijk ontwikkeld en een uitvoeringsprogramma gestart. Men werkt hieraan over bestaande organisatiegrenzen en financieringsstromen heen. Vanaf het begin is een belangrijke voorwaarde dat buurtbewoners van verschillende culturen kunnen meedenken over de invulling van de programma’s.

Wijk is dementievriendelijk gemaakt

De wijkverpleegkundige van de Posten heeft een bijzondere rol in de wijk, om bewoners te ondersteunen en vroegtijdig knelpunten te signaleren. De lokale winkeliers en de medewerkers van Domijn zijn allen getraind in ‘dementievriendelijkheid’ zodat zij signalen van dementie snel herkennen en hier goed mee om kunnen gaan. Vanuit de coalitie Onze Buurt de Posten wordt gewerkt aan een meer passend en creatief systeem van woningtoewijzing. En recent is een dementievriendelijke oversteek in de wijk naar het winkelcentrum geopend. Ook worden plannen ontwikkeld voor een dynamische ontmoetingsplek in de wijk, voor en door bewoners.

Actieagenda Wonen

Een maatschappelijke coalitie voortgekomen uit de Actieagenda Wonen ontwikkelde als eerste stap samen met Platform 31 het digitale magazine en organiseert vier webinars. De coalitie bestaat uit Actiz, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.