Congres Thuis in de wijk

Het congres wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.

woensdag 13 maart 2024 10:00 - 16:30

Werk in uitvoering! Dat geldt voor iedereen die bezig is met wonen, welzijn en zorg. Nieuwe woon(zorg)complexen worden gebouwd, bestaande gebouwen opgeplust. Innovatieve zorgconcepten voor in de wijk krijgen gestalte en samenwerkende partijen leggen uitvoeringsplannen vast. De tijd van ‘praten over’ is voorbij. Het gaat nu om concrete resultaten boeken om te voorzien in de woon- en zorgvraag van ouderen.

Van woonzorgvisie naar werk in uitvoering!

Voor het langer zelfstandig wonen van ouderen zijn nieuwe woon(zorg)concepten nodig. In de plannen van de overheid gaat het naast 170.000 zogeheten nultredenwoningen, om het toevoegen van 80.000 geclusterde woonvormen en 40.000 zorggeschikte woningen. Een grote opgave, die door nieuwbouw en aanpassing in de bestaande woningvoorraad vorm moet krijgen. Ook de inrichting van de buurt en voorzieningen in de nabijheid zijn van belang.

Gemeenten, bewoners, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgkantoren en ontwikkelaars hebben de afgelopen jaren visies en plannen ontwikkeld voor deze opgave. Het is nu de hoogste tijd dat de daadwerkelijke realisatie van nieuwe woonvormen in de versnelling komt. We gaan van visie naar werk in uitvoering!

In deze 4de editie van het congres Thuis in de Wijk richten we de focus op het realiseren van woonvormen in de praktijk.

 • Hoe krijgen initiatiefnemers de nieuwe woonvormen voor elkaar?
 • Hoe zijn (toekomstige) bewoners betrokken?
 • Hoe zit de financiering in elkaar?
 • Hoe zorg je voor een toekomstbestendige buurt?
 • Welke woon(zorg)concepten zijn herhaalbaar of opschaalbaar?

  Tijdens het congres gaan we in op de ingrediënten die nodig zijn om geclusterde woonvormen en zorggeschikte woningen te realiseren. Belangrijke ingrediënten om tot uitvoering te komen zijn:
   
 • het hebben van een lokale/regionale woonzorgvisie met uitvoeringsagenda
 • goede lokale/regionale samenwerking tussen wonen, welzijn, zorg en gemeente
  betrokkenheid van ouderen zelf
 • nieuwe én bewezen concepten met een haalbare businesscase
 • voldoende financiering én continuïteit van financiering
 • en natuurlijk locaties in een geschikte buurt!

  We brengen succes- en faalfactoren in beeld. Direct betrokkenen vertellen over de leerervaringen die zij hebben opgedaan. Op veel plekken in Nederland wordt hard gewerkt aan realisatie. De successen, maar ook projecten die niet lukken, leveren inspiratie en leerpunten voor partijen die op andere plekken bezig zijn. 
  Thuis in de Wijk is dé gelegenheid om met elkaar uit te wisselen en te leren.