Actieprogramma Weer Thuis! van start in Friesland

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Kwetsbare mensen zoveel als mogelijk ‘gewoon in de wijk’ laten wonen. Daar maken de Friese gemeenten, woningcorporaties, en zorg- / welzijnsorganisaties zich hard voor. Zij doen mee aan het Actieprogramma Weer Thuis! en tekenden de verklaring van deelname.

Accolade ondertekende de verklaring namens de woningcorporaties. Het Leger des Heils, Zienn en Het Kopland namens de zorgaanbieders in Friesland. De gemeenten Leeuwarden en Harlingen tekenden namens de Friese gemeenten.

Binnen een jaar nadere afspraken

Zij maken binnen een jaar afspraken over hoe ze gezamenlijk de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang gaan verbeteren, voor mensen die dat aankunnen, en de instroom verminderen. Extra kwetsbare mensen zoals zwerfjongeren krijgen daarbij specifieke aandacht. Het verbeteren van uitstroom van beschermde woonvormen naar zelfstandig wonen vraagt aandacht en begeleiding op alle levensgebieden. Naast psychiatrische zorg en begeleiding, ondersteunen de organisaties cliënten bij dagbesteding, werk, sociale contacten en inkomen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een uitstroomconvenant. 

Actieprogramma Weer Thuis

Het actieprogramma Weer Thuis is een landelijk programma dat helpt om de uitstroom uit maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de ggz te verbeteren. Het programma wordt gefinancierd door de ministeries VWS en BZK, en werkt in 2019 – na de eerste succesvolle ronde in 2017 - aan een tweede ronde om regio’s te ondersteunen bij de samenwerking rondom deze complexe maatschappelijke opgave.

In het Actieprogramma werken samen: Aedes, de VNG, de Federatie Opvang/RIBW Alliantie/GGZ Nederland en het Leger des Heils.

Heeft u interesse om mee te doen of wilt u meer informatie? Stuur een mail naar [email protected] of [email protected]