‘Friends-woning’ voor kwetsbare jongeren Leiderdorp

Expert
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Een vernieuwende woonvorm als tijdelijk verblijf van kwetsbare jongeren met begeleiding op maat. Bij wijze van proef opent woningcorporatie Rijnhart Wonen uit Leiderdorp een Friends-woning voor deze mensen. Dat doet de corporatie samen met omwonenden, de gemeente en welzijnsorganisatie De Binnenvest.

De partners hebben daarvoor de samenwerkingsovereenkomst Friends-woning ondertekend waarin zij afspreken om deze doelgroep een goed thuis in de wijk te geven. Door hen woningen, voorzieningen en begeleiding te bieden. Rijnhart Wonen, gemeente Leiderdorp en De Binnenvest hopen met de proef kwetsbare huurders nu en in de toekomst passend te ondersteunen zodat zij naar vermogen meedraaien in de samenleving.

Vernieuwende stap in het sociaal domein

Met de vernieuwende woonvorm krijgen drie jongeren, die met begeleiding goed in staat zijn hun eigen leven te organiseren, een kans. Een zorgbegeleider van De Binnenvest begeleidt de jonge huurders en houdt contact met de woonconsulent van Rijnhart Wonen. Voor de bewoners gelden dezelfde regels als voor iedere andere huurder. De verwachting is dat de jongeren een periode van maximaal twee jaar nodig hebben voor zij naar een zelfstandige woning kunnen.

Betrokken buurtbewoners Bijzonder aan dit project is dat de buurt de proef steunt. Directeur-bestuurder Chrétien Mommers, Rijnhart wonen zegt hierover: ‘We hebben eind 2019 een kennismaking tussen de drie bewoners van de Friends-woning en de direct omwonenden georganiseerd en dat heeft goed uitgepakt. De bewoners werden met open armen ontvangen en dat geeft vertrouwen. Want het succes van een dergelijke proef valt of staat met betrokkenheid van de buurtbewoners.’ Een belangrijke afspraak is dat zowel tussentijds als na twee jaar de betrokken partijen evalueren of deze proef heeft bijgedragen aan een nieuwe vorm van huisvesting in een inclusieve samenleving.

Weer Thuis!

De samenwerking valt onder de Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio van de regionale prestatieafspraken tussen gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties. Deze prestatieafspraken komen weer voort uit het landelijk actieprogramma Weer Thuis van Aedes, VNG, Leger des Heils, Federatie Opvang, de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens RIBW Alliantie en GGZ Nederland. Het actieprogramma laat mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding.