Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang gepresenteerd

De Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een initiatief van het Rijk en bevat ambities voor de komende vier jaar op thema’s zoals wonen, cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokken omgeving. Aedes is een van de ondertekenaars en initiatiefnemers op het onderdeel wonen. Dat gaat in dit geval niet alleen over de beschikbaarheid van woningen maar ook over passende zorg en opvang in de wijk.

Het gezamenlijke doel is dat iedereen zoveel mogelijk kan wonen op een voor hem of haar passende plek, met of zonder ondersteuning. Het verblijf in een instelling voor beschermd wonen of de maatschappelijke opvang moet mogelijk zijn zo lang als mensen dat nodig hebben. Als mensen een eigen woning hebben, dan is de opzet dat ze die kunnen houden tijdens opnames. Een stabiele woonsituatie is van groot belang en dakloosheid en huisuitzettingen zijn onwenselijk. Draagkracht van wijken en buurten is hierbij van belang.

Samenwerking bevorderen

Deze meerjarenagenda is opgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers van mensen met cliëntervaring en familievertegenwoordigers, gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, het Schakelteam Personen met verward gedrag en de ministeries van BZK, JenV, SZW en VWS. Het geeft een beeld van de inhoudelijke koers en prioriteiten voor de komende jaren.

Uitgangspunt is dat wat er moet gebeuren en de uitwerking vindt plaats op lokaal en regionaal niveau waar nodig met hulp van het Rijk. Een voorbeeld daarvan is het bevorderen van duidelijkheid over de informatievoorziening en van samenwerking, zoals op dit moment al gebeurt in actieprogramma Weer Thuis!.

Ondertekenaars

De Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang is ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Netwerk Directeuren Sociaal Domein, Divosa, Federatie Opvang, RIBW-Alliantie, GGZ Nederland, MIND, CliëntOrganisatie Maatschappelijke Opvang, Aedes, Zorgverzekeraars Nederland, het Schakelteam Personen met verward gedrag en kwam tot stand met de inbreng van meer dan 400 mensen die in strategische regionale sessies hebben meegedacht.