Resultaten actieprogramma Weer Thuis!: elkaar begrijpen vormt de basis

Nieuws Nieuws · 7 december 2018

Zo’n anderhalf jaar geleden startte het actieprogramma Weer Thuis!. Acht corporaties, gemeenten en opvanginstellingen gingen aan de slag om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. De resultaten werden vrijdag 7 december gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst in Ede.

De resultaten van het actieprogramma Weer Thuis! zijn positief. In bijna alle regio’s werden afspraken gemaakt over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de begeleiding die nodig is. Daarnaast kwamen er procesafspraken over het oplossen van knelpunten, zoals bijvoorbeeld overlast, oude (huur)schulden en het voorkomen van nieuwe schulden. Die afspraken vormen een goede basis om te zorgen dat een huurder uit de opvang zijn plek terugvindt in de samenleving. Dat is goed voor de persoon in kwestie en voor de omwonenden. 

Opbrengsten

In alle regio’s bleek dat ‘elkaar begrijpen’ een voorwaarde is om effectief te kunnen samenwerken. Met welke regels heeft een organisatie te maken? Voor welke dilemma’s staan ze? Als je dat van elkaar weet kun je daar rekening mee houden en een traject daar eventueel op aanpassen.

In diverse regio’s werden afspraken gemaakt tussen corporaties, gemeenten en zorgaanbieders over het huisvesten van bijzondere doelgroepen. In Rivierenland werken de gemeenten Culemborg en Neder-Betuwe samen met corporaties en zorgorganisaties om ervaring op te doen met de doelgroep van beschermd wonen.

Veel aandacht is er ook voor een goede instroom en integratie in de wijk. In de regio Limburg zoeken zorgaanbieders al vroeg contact met de corporatie en de gemeente over cliënten die gaan uitstromen. Ze begeleiden hen bij de integratie in de wijk en bij de financiën. In de gemeente Haarlem zetten zorgaanbieders en corporaties in op woonbegeleiding en een zachte landing in de wijk.

Andere opbrengsten zijn onder meer:

  • In de regio Midden-Groningen worden maar liefst 600 woningen per jaar beschikbaar gesteld voor deelnemers uit de maatschappelijke opvang.
  • In de regio Den Haag worden hulpverleners door medewerkers van de corporaties getraind in de regels van het woningverdeelsysteem.
  • In de regio Assen zijn uitstroomprofielen opgesteld om beter te kunnen bekijken welke woning past bij welke deelnemer.
  • In Eindhoven stellen corporaties omklapwoningen beschikbaar, het eerste jaar huurt de zorgaanbieder, als alles goed gaat wordt dit omgezet in een normaal huurcontract. Bij 97 procent slagen de huurders er in om zelfstandig te wonen.
  • In Haarlem zetten zorgaanbieders en corporaties in op woonbegeleiding en een zachte landing in de wijk.
  • In de Hoeksche Waard wordt maatwerk geboden, de cliënt staat centraal.

Alle ervaringen en resultaten staan in de publicatie Weer Thuis!.

Aanleiding

Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen zijn doorgaans kwetsbaar. Vaak hebben zij extra aandacht en begeleiding nodig. Voor een gemeente is een plek in de maatschappelijke opvang veel duurder dan een plek waar iemand met ambulante begeleiding zelfstandig kan wonen.
Dankzij Weer Thuis! komen bestuurders van gemeenten, corporaties en zorgorganisaties bij elkaar om samen de doorstroom vanuit de maatschappelijke opvang te verbeteren.

Vervolg

Het actieprogramma is een initiatief van Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Leger des Heils en de Federatie Opvang (mede namens RIBW Alliantie en GGZ Nederland). Het programma volgde op het adviesrapport Van beschermd wonen naar een beschermd thuis  van de commissie-Dannenberg. Weer Thuis! wordt nu onderdeel van de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang van het kabinet-Rutte III.

De lokale aanpak wordt erg gewaardeerd. We verwachten in 2019 met maximaal tien nieuwe regio’s aan de slag te gaan. En ook hen te ondersteunen bij het maken van goede afspraken om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang naar een zelfstandige woning met de juiste begeleiding op gang te krijgen.

Heeft u hier interesse in? Meldt u zich alvast bij [email protected]. Dan wordt u bij de start benaderd voor eventuele deelname.