Snel 12.400 extra woonplekken voor kwetsbare mensen

De bouw van 12.400 woonplekken voor kwetsbare groepen gaat in 2020 en 2021 versneld van start. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert 50 miljoen euro extra in 123 concrete projecten. Dat betekent snel goede huisvesting voor dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers.

De 59 gemeenten die een bijdrage krijgen hebben via lopende programma’s concrete projecten ingediend die snel van start kunnen gaan, als de financiering rond komt. Hiervan heeft de minister er 123 gehonoreerd. De bouw moet uiterlijk in 2021 starten.

Van de 12.400 woonplekken zijn er 4.700 bestemd voor arbeidsmigranten, 2.600 voor dak- en thuislozen en 5.100 voor andere spoedzoekers, zoals mensen die net gescheiden zijn of asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Tijdelijke woningen

Het grote tekort aan woningen zorgt voor meer daklozen. Ollongren stelde dit jaar al 50 miljoen beschikbaar voor meer woningen en trekt in 2021 hetzelfde bedrag hiervoor uit. Woningcorporaties willen graag tijdelijke, flexibele woningen bouwen om de druk op de woningmarkt te verminderen. Maar daarvoor zijn meer middelen en locaties nodig. Voor sommige groepen is het bieden van woonruimte voldoende. Maar mensen uit de opvang of dak- en thuislozen hebben vaak vanuit de gemeente zorg en begeleiding nodig om zelfstandig te kunnen wonen en niet terug te vallen in hun oude situatie.

Gemeenten aan zet

Huisvesting van kwetsbare mensen is een complex vraagstuk dat vraagt om politieke regie. Samenwerking is daarbij cruciaal. Aedes erkent het belang van de urgentie en de aandacht voor de aanpak van dakloosheid van Rijk en gemeenten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van kwetsbare mensen. Zij geven aan wie voorrang krijgt. Gemeenten pakken samen met de corporaties de dakloosheid aan en maken gezamenlijk afspraken over de huisvesting en de juiste begeleiding van kwetsbare huurders en over de leefbaarheid in buurt en wijk.

Minder huisuitzettingen

Corporaties zetten zich ook in om dakloosheid te voorkomen. Tijdens de coronacrisis zijn huisuitzettingen gestopt. Corporaties vinden een gezamenlijke aanpak  van dakloosheid met wijkteams, zorg en welzijn, schuldhulpverlening, gemeenten belangrijk, net als een goede bewonersmix in de wijken.

Door deze aanpak en vroegsignalering dalen de huisuitzettingscijfers bij corporaties al jaren. Dit is voor corporaties een van de manieren om bij te dragen aan het terugdringen van dakloosheid.

De lijst met gehonoreerde projecten per gemeenten is gepubliceerd in de Staatscourant.