Aedes-agenda

Effectieve corporaties

Efficiënte en effectieve woningcorporaties

5.1. Corporaties werken zo efficiënt en effectief mogelijk. Dat betekent een gezonde bedrijfsvoering, lage bedrijfslasten en klantvriendelijke dienstverlening. Er is nog winst te behalen via bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop. Corporaties gebruiken de Aedes-Benchmark om van elkaar te leren. Daarnaast gaat Aedes meer ondersteuning bieden.

5.2. Ook digitalisering kan een bijdrage leveren aan efficiënter werken. Aedes werkt met corporaties onder andere aan verbetering van datakwaliteit, standaardisering en versimpeling van stuurinformatie en aan digitale transformatie binnen alle hoofdprocessen (datagebruik, machine learning).

5.3. Aedes stimuleert samen met corporaties innovatie binnen de sector op allerlei terreinen> Dat gebeurt via concrete projecten op allerlei gebied en door actief kennis te verspreiden. Er komen vanaf 2020 innovatie-meetups waar innovaties van binnen en buiten de sector een podium krijgen. We zorgen voor opschaling van ideeën, innovaties en initiatieven van individuele corporaties die effectief blijken.

5.4. Aedes ondersteunt corporaties erbij om op regionaal niveau keuzes te maken welke opgaven het belangrijkst zijn met het oog op hun middelen. Gemeenten, huurders, bewoners en andere partijen hebben daarbij een rol. Corporaties delen de uitkomsten in hun regio met elkaar en stemmen op basis hiervan hun plannen met elkaar af.

5.5. Aedes helpt corporaties bij het verder professionaliseren van hun opdrachtgeverschap. Dit doen wij op basis van vier hoofdthema’s: aanbesteden, inkoopprocessen, contractmanagement en leveranciersmanagement.

5.6. Corporaties moeten de juiste medewerkers met de juiste kennis en competenties in huis hebben. Hierbij horen aantrekkelijke marktconforme arbeidsvoorwaarden in de cao. Aedes stimuleert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

5.7. We willen de invloed van huurders versterken, zowel via formele als informele weg. Daarom gaan we huurdersorganisaties helpen met kennis en inspirerende voorbeelden.

Een werkend corporatiestelsel

5.8. Wet- en regelgeving moet in dienst staan van de maatschappelijke opgaven waar we aan werken: het is tenslotte een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat we mensen zo goed mogelijk kunnen helpen. Er liggen nog te veel belemmeringen in stringente landelijke regels en het extern toezicht doet nog te veel het intern toezicht over. We vragen van Den Haag om ons hierbij te helpen en meer vertrouwen te hebben in alle gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties. Hier werken we ook zelf aan vanuit onze GovernanceCode Woningcorporaties. We blijven in Den Haag en Europa lobbyen voor werkbare regels, die vooral lokaal partijen de ruimte biedt om te doen wat ter plekke nodig is.

5.9. We pleiten voor verlaging van de administratieve lasten. Dat kan via eenvoudiger regels en meer risicogerichte externe controles zonder dubbelingen.

5.10. Geborgde financiering via het WSW moet mogelijk en aantrekkelijk blijven. Corporaties en achtervangers (gemeenten en Rijk) moeten een gelijke positie krijgen.

5.11. Aedes blijft zich inzetten voor regels waardoor de Nederlandse woningmarkt beter functioneert. Er is behoefte aan consistenter, minder politiek, woningmarktbeleid. We blijven nadenken over de woningmarkt en het corporatiestelsel van de toekomst.

Een gezond investeringsklimaat

5.12. De maatschappelijke opgaven voor corporaties zijn groot en vragen om veel investeringen. Niet alles kan met het geld dat woningcorporaties beschikbaar hebben. Het kabinetsbeleid heeft daarbij de afgelopen jaren niet geholpen. Woningcorporaties zijn meer belasting gaan betalen en het eind is nog niet in zicht. Die belastingdruk gaat onvermijdelijk ten koste van hoognodige investeringen. We zetten het gesprek met de overheid voort over de relatie tussen de maatschappelijke opgaven en het geld dat zij daarvoor beschikbaar hebben (het onderzoek opgaven en middelen). Wij vinden dat de fiscale druk voor corporaties substantieel af moet nemen en dat het geld dat huurders opbrengen binnen de volkshuisvesting moet blijven. Op basis daarvan is een gesprek met een (nieuw) kabinet over een investeringsagenda mogelijk.

5.13. Los van de hoge belastingdruk: het belastingregime past niet bij maatschappelijke ondernemingen, die geen winst maken. We blijven ons met bondgenoten verzetten tegen het fiscaal regime. Daarnaast gaat Aedes corporaties ondersteunen bij het toepassen van de complexe fiscale regels.

5.14. Corporaties helpen elkaar financieel als dat nodig is. Dat kan door samen te werken, te fuseren of door volkshuisvestelijke opgaven over te nemen. Bij voorkeur komt de hulp van corporaties uit de regio.