Aedes-agenda

Leefbare wijken

4.1. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk. We verzetten ons tegen regelgeving (zoals passend toewijzen) die het belemmert om te werken aan gemengde wijken en waardoor kwetsbare bewoners allemaal bij elkaar terecht komen. Wijken bieden plaats voor kwetsbare bewoners, als zij op de juiste hulp kunnen rekenen. Een goede verhouding tussen zorgdragers en zorgvragers in een wijk voorkomt  problemen Sociale huur is geen armenvoorziening. Achterstandswijken verdienen extra aandacht van ons en andere partijen. Het liefst voorkomen we overlast, zo nodig gaan we die tegen. Meer wijken krijgen te maken met ondermijning, we dragen bij aan de bestrijding daarvan. Koste wat kost moeten we in Nederland gettowijken voorkomen..

4.2. Wonen, zorg en welzijn horen bij elkaar, maar zorg en begeleiding van kwetsbare bewoners zijn geen primaire taken voor corporaties. Om mensen goed te kunnen helpen zijn er concrete afspraken nodig over de bijdrage van alle partijen: corporatie, bewoners, gemeente, zorg, welzijn en veiligheid. Medewerkers van corporaties signaleren veel, maar het lukt te vaak niet om de juiste zorg voor bewoners geregeld te krijgen. Zorgvoorzieningen in wijken moeten versterkt worden, de zorg vraagt om vernieuwing. Daar dringen we op aan.

4.3. De landelijke regels moeten lokale partijen meer ruimte geven om ter plekke de leefbaarheid in wijken te verbeteren. We pleiten voor het makkelijker delen van gegevens over bewoners tussen partijen in de wijk. Enerzijds kunnen de mogelijkheden binnen de privacyregels beter benut worden, anderzijds kunnen er nog belemmeringen weggenomen worden. Dat maakt betere samenwerking mogelijk.

4.4. Er moeten ook huizen zijn voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Met gemeenten en zorgpartijen zorgen we dat ieder jaar 2.500 mensen doorstromen vanuit beschermd wonen of maatschappelijke opvang. We werken samen om te zorgen dat In Nederland niemand dakloos is en zelfs uit beeld verdwijnt.   

4.5. Mensen die zorg nodig hebben moeten langer zelfstandig thuis kunnen wonen, zo nodig door te verhuizen naar een geschikter huis. Er zit een groot gat tussen woningen en het verpleeghuis, er zijn betaalbare tussenvormen nodig. Zorgpartijen en corporaties hebben daarbij ieder een eigen verantwoordelijkheid. Om tot effectieve oplossingen te komen moeten die beter op elkaar afgestemd worden.

4.6. Het werken in het sociale domein vraagt veel van corporatiemedewerkers: nieuwe problemen in wijken vragen om nieuwe oplossingen. We zoeken met andere partijen naar innovaties: nieuwe woonvormen, gebruik van data (methodiek Beeldkwaliteit) en technologische hulpmiddelen waarmee mensen langer zelfstandig kunnen wonen.