Aedes-agenda

Voldoende huurwoningen

2.1. Er moet de komende jaren in een aantal regio’s veel bijgebouwd worden om het landelijk woningtekort in te lopen. Het toewijzen van woningen is verdeling van schaarste en het is een kunst om de goede afwegingen te maken wie wanneer aan de beurt is. We mogen het echter niet accepteren dat op veel plekken mensen jarenlang actief moeten zoeken voordat ze een huis toegewezen krijgen. De ambitie om onze jaarlijks nieuwbouwproductie te verhogen naar 34.000 woningen per jaar hebben we de afgelopen jaren niet waar kunnen maken. In het belang van alle woningzoekenden handhaven we toch de doelstelling.

2.2. Flexibele (tijdelijke) woningen gaan een groter deel van de jaarlijkse nieuwbouwproductie uitmaken, we verwachten zo’n 10.000 per jaar. Het is een goede oplossing voor sommige woningzoekenden, denk aan spoedzoekers als gescheiden mensen en zwangere vrouwen. Maar ook voor jongeren. Dat vraagt ook medewerking van andere partijen, bijvoorbeeld van de gemeenten die de vergunningen verlenen.

2.3. Om de nieuwbouwproductie te verhogen zetten woningcorporaties hun financiële ruimte de komende jaren stevig in voor investeringen. Uiteraard mogen we onze financiële continuïteit niet in gevaar te brengen. We helpen en stimuleren elkaar daarbij, zo nodig spreken we elkaar erop aan. We verwachten dat onze gezamenlijke leningenportefeuille de komende jaren daardoor zal stijgen.

2.4. Er zijn ook regio’s met heel andere opgaven: jongeren vertrekken, de bevolking loopt terug en vergrijst. Huizen worden minder waard en verouderen, voorzieningen vertrekken en verpaupering dreigt. Toch willen we bewoners perspectief bieden. Om leefbaarheid en werkgelegenheid te behouden is samenwerking nodig in een integrale aanpak die sectoren en kokers overstijgt. Om lokaal daarvoor meer ruimte te scheppen dringt Aedes aan op meer experimenteerruimte, zowel bij de politiek als bij de koepels van samenwerkingspartners in de wijk.

2.5. De maatschappelijke opgaven zijn groot en we kunnen die niet alleen oplossen. Daarom rekenen we op de inzet van alle betrokken partijen en actieve steun van politiek en overheid, zowel landelijk als lokaal. We zoeken actief constructieve samenwerking, maar spreken partijen tegelijkertijd aan op hun verantwoordelijkheid. Kabinet en landelijke politiek hebben grote invloed op het geld dat corporaties beschikbaar hebben. De toegenomen belastingdruk gaat ten koste van investeringen in maatschappelijke opgaven. We blijven indringend in gesprek over verbetering van het investeringsklimaat voor corporaties. In het belang van huurders en woningzoekenden die afhankelijk zijn van onze ondersteuning.

2.6. Uiteindelijk moet het lokaal overal gebeuren. We vragen van gemeenten om actiever woonbeleid te voeren. Woningcorporaties maken overal zelf met  gemeenten concrete en wederkerige (prestatie)afspraken over bouwlocaties, aantallen te bouwen of te slopen huizen en over investeringen in leefbaarheid. Daarnaast gaan corporaties allianties aan met andere partijen.

2.7. Corporaties zorgen voor veilige en kwalitatief hoogwaardig onderhouden woningen met een gezond binnenklimaat. Daarvoor gebruiken corporaties steeds vaker beproefde hulpmiddelen en standaarden met slim gebruik van data. Aedes pakt veiligheidsonderwerpen die landelijk spelen op. Onze inzet is komen tot risicogestuurde en proportionele regelgeving.

2.8. Bewoners moeten gemakkelijk kunnen verhuizen buiten hun regio. Daarom werken we aan een nieuw en landelijk systeem waar woningzoekenden zich kunnen inschrijven voor een woning.

2.9. Corporaties professionaliseren hun strategisch voorraadbeheer onder andere door meer samen te werken en door data te delen over de ontwikkeling van de bevolking en de behoefte aan huizen in hun regio. Ook stemmen ze onderling hun financiële mogelijkheden en (investerings)plannen af. Aedes faciliteert dat met data(tools) en begeleiding.