Nieuw in de Aedes-benchmark 2023: de verdieping Leefbaarheid

Nieuws Nieuws · 11 mei 2023
Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Aedes introduceert in 2023 een verdieping Leefbaarheid in de benchmark. Met de verdieping Leefbaarheid stimuleren we corporaties om ook van elkaar te leren op het gebied van leefbaarheid in buurten. Wij maken grotendeels gebruik van bestaande informatie, zoals financiële data en inzet van personeel. Er zijn alleen aparte vragen over de mate waarin huurders hun buurt als leefbaar ervaren.

In de Aedes-benchmark 2023 starten we met een pilot en vragen corporaties om nog dit benchmarkjaar 4 extra vragen mee te nemen in een aanvullende uitvraag voor het prestatieveld Huurdersoordeel. Hoe je dat doet lees je verderop in het artikel.

Waarom een verdieping leefbaarheid?

We nemen leefbaarheid als verdieping op, want leefbaarheid is een van de pijlers van de Nationale Prestatieafspraken (NPA). Er is ook meer behoefte om te weten hoe huurders hun omgeving waarderen en hoe zij de rol van de corporatie daarbij zien. Want corporaties willen een betere balans tussen inzet op ‘mens, stenen en geld’.

Begin dit jaar is verkend hoe leefbaarheid een plek kan krijgen in de Aedes-benchmark. Samen met inhoudelijke experts en de Werkgroep Huurdersoordeel zijn de extra vragen uitgewerkt en heeft er een toets plaatsgevonden bij de strategische klankbordgroepen Aedes-benchmark en Sociaal Domein.

Graag nemen we de eerste resultaten van de verdieping Leefbaarheid op in de Aedes-benchmark 2023 komend najaar. Daarom vragen we alle corporaties om nog in dit lopende Aedes-benchmarkjaar mee te doen.

Geen deelscores

De verdieping Leefbaarheid is geen prestatieveld in de benchmark en er worden geen (deel)scores aan de corporaties gegeven. Deze verdieping biedt inzicht in hoe huurders de leefbaarheid van hun buurt ervaren, en in de investeringen van corporaties in leefbaarheid. Zowel in geld als in personeel. De verdieping neemt vooral kwantitatieve aspecten mee.

Vraagstelling Aedes-benchmark 2023

De 4 extra vragen voor de verdieping Leefbaarheid zijn gericht op (1) veiligheid, (2) overlast, (3) schoon & netjes en (4) inzet van de corporatie.

Om de resultaten te kunnen vergelijken en te kunnen benchmarken, is het noodzakelijk dezelfde vraagstelling te gebruiken. Huurders geven bij alle vragen een rapportcijfers van 1 tot 10. Ook raden we aan de antwoordoptie ‘Dat weet ik niet’ aan alle vragen toe te voegen.

Vraagstelling

Type

Voelt u zich veilig in uw buurt? Geef een rapportcijfer.
[op een schaal van 1 t/m 10, waarbij 1 is heel onveilig en 10 is heel veilig]
Indicator HO
Ervaart u overlast in uw buurt? Geef een rapportcijfer.
[op een schaal van 1 t/m 10, waarbij 1 is heel veel overlast en 10 is heel weinig overlast]
Indicator HO
Vindt u uw buurt schoon en netjes? Geef een rapportcijfer.
[op een schaal van 1 t/m 10, waarbij 1 is helemaal niet schoon en netjes en 10 is heel schoon en netjes]
Indicator HO
Zet de corporatie zich in voor een prettige en veilige buurt? Geef een rapportcijfer. 
[op een schaal van 1 t/m 10, waarbij 1 is zet zich helemaal niet in en 10 is zet zich heel erg in]
Indicator HO

Aanleveren data verdieping Leefbaarheid: Praktische tips

Het verzoek is om tijdens het lopende Aedes-benchmarkjaar de extra vragen over leefbaarheid voor te leggen aan een aselecte steekproef van het volledige huurdersbestand.

De makkelijkste manier is om de vragen mee te laten lopen met de jaarlijkse of tweejaarlijkse algemene uitvraag (steekproef) onder huurders. Corporaties kunnen dit zelf meten, of hiervoor opdracht geven aan onderzoeksbureaus. De data kunnen, tegelijk met de reguliere data-aanlevering, in het bestaande portaal Huurdersoordeel worden aangeleverd.

Alle aanleverdata voor het Huurdersoordeel gelden ook voor de verdieping Leefbaarheid. Kijk voor deze data bij de mijlpalen Aedes-benchmark 2023

Toelichting op de benchmarkresultaten voor verdieping Leefbaarheid

Indicator

Beschrijving

Databron

Meetperiode

Veiligheid 

Waardering (rapportcijfer) van huurders over de ervaren veiligheid in de buurt

Onderzoek door een door de corporatie ingehuurd onderzoeksbureau of door de corporatie zelf uitgevoerd onderzoek

Eenmalig tussen mei 2023 en 18 augustus 2023

Overlast

Waardering (rapportcijfer) van huurders over de ervaren overlast in de buurt

Schoon en netjes

Waardering (rapportcijfer) van huurders over de mate waarin de buurt schoon en netjes is

Inzet van de corporatie

Waardering (rapportcijfer) van de huurders over de mate waarin corporatie zich inzet voor een prettige en veilige buurt

Leefbaarheids-

uitgaven

Financiële indicator: Bedragen in EUR per VHE van de leefbaarheidsuitgave van de corporatie. Berekening: ontwikkeling leefbaarheidskosten over meerdere jaren

dVi en de via de SBR-portal geïnventariseerde beïnvloedbare bedrijfslasten alsmede de kostenverdeelstaat van categoraal naar functioneel

Verslagjaar (dVi) 2022

Inzet personeel (FTE) op leefbaarheid

Personele indicator:

Personeelskosten per FTE (Bedragen in EUR per FTE)

Aantal FTE binnen gehele sector

Vervolg

Het plan is om vanaf volgend jaar de vragen over leefbaarheid op te nemen als vaste indicatoren voor de benchmark. Uiteraard evalueren we de resultaten van dit jaar. De vraagstelling kan op basis daarvan worden aangescherpt.

Vragen

Heb je vragen? Stel ze gerust aan het team van Aedes-benchmark via de mail: [email protected].