Aedes-benchmark

Toelichting op het prestatieveld Bedrijfslasten

Expert
Nathalie van Dalen
Nathalie van Dalen
Interim-programmaleider Aedes-benchmark

Na de dubbele aanleverroute in 2021 is er dit jaar 1 omgeving voor de aanlevering van de dVi en de ABm en wel via SBR-wonen. De aanlevering van de gegevens via de SBR-portal, in aanvulling op de dVi aanlevering, is nodig om een goede, onderlinge vergelijking te maken van de data van de corporaties.

Woningcorporaties zijn met ingang van 2016 overgegaan op het zogenoemde functionele model. Sinds het begin is voor de onderlinge vergelijkbaarheid gebruikgemaakt van ruisfactoren. Doordat handleidingen en best practices zijn verbeterd en ook consistenter worden toegepast is het aantal ruisfactoren de laatste 3 jaar volledig afgebouwd. Ruisfactoren zijn derhalve dit jaar geen onderdeel meer van de benchmark uitvraag.

Verder is de methode om de bedrijfslasten te berekenen gelijk aan de benchmark van vorige jaren.

Toelichting op de benchmarkresultaten voor prestatieveld Bedrijfslasten

Indicator Beschrijving Databron Meetperiode
Geharmoniseerde beinvloedbare netto bedrijfslasten (op basis van functioneel model) Totaal (in EUR per gewogen vhe) van de primaire activiteit van de corporatie. Dit gaat om de beheerlasten vanwege exploitatie vastgoedportefeuille, toegerekende organisatiekosten aan verkoop bestaand bezit, de kosten van leefbaarheid en de overige organisatiekosten en wel na aftrek van de door de corporatie niet-beïnvloedbare belastingen en heffingen. dVi en de via de SBR-portal geïnventariseerde niet-beïnvloedbare bedrijfslasten alsmede de kostenverdeelstaat van categoraal naar functioneel Verslagjaar (dVi) 2021