Aedes-benchmark

Toelichting op het prestatieveld Bedrijfslasten

Expert
Vernon Daal
Vernon Daal
Programmaleider Aedes-benchmark

Voor dit prestatieveld leveren corporaties extra gegevens aan via de benchmarkportal. Dit is nodig om een goede, onderlinge vergelijking te maken van de data van de corporaties. 

Woningcorporaties zijn met ingang van 2016 overgegaan op het zogenoemde functionele model. Sinds het begin is voor de onderlinge vergelijkbaarheid gebruikgemaakt van ruisfactoren. Door het steeds consistenter toepassen van de handleiding, mede als gevolg van gewenning, is het aantal ruisfactoren de laatste twee jaar sterk afgebouwd. Dit in aanloop naar volgend jaar, wanneer vrijwel alle ruisfactoren komen te vervallen en de GBNB op basis van facultatieve uitvraag via de dVi 2021 tot stand komt.

Op basis van de inzichten van het afgelopen jaar, is de portal dit jaar aangepast. Ook is in aanloop naar de vrijwel volledige afschaffing van ruisfactoren het aantal ruisfactoren naar 9 teruggebracht om de laatste aanpassingen nog te kunnen faciliteren. Als de kosten sectorbreed in de jaarrekening op dezelfde manier aan de activiteiten worden toegewezen, zijn er vrijwel geen ruisfactoren meer noodzakelijk om tot vergelijkbare lasten te komen. Voor een steeds groter deel van de corporaties is deze situatie al van toepassing. Een kleine groep heeft voor de jaarrekening nog niet de kosten integraal aan de juiste activiteiten toegerekend. Voor deze corporaties geldt dat er nog een aantal ruisfactoren van toepassing is.

Verder is de methode om de bedrijfslasten te berekenen gelijk aan de benchmark van vorige jaren. Wel is er op enkele plaatsen een verdere verfijning aangebracht, zoals gegevens ten aanzien van de vennootschapsbelasting. Bij de afronding van de dataverzameling worden de geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten goedgekeurd door corporatiebestuurders.

Toelichting op de benchmarkresultaten voor prestatieveld Bedrijfslasten

Indicator Beschrijving Databron Meetperiode
Geharmoniseerde beinvloedbare netto bedrijfslasten (op basis van functioneel model) Totaal (in EUR per gewogen vhe) van de primaire activiteit van de corporatie. Dit gaat om de beheerlasten vanwege exploitatie vastgoedportefeuille, toegerekende organisatiekosten aan verkoop bestaand bezit, de kosten van leefbaarheid en de overige organisatiekosten. Dit is in principe gelijk aan de voor ruisfactoren geharmoniseerde netto kosten voor de bedrijfsvoering na aftrek van de door de corporatie niet-beïnvloedbare belastingen en heffingen. dVi en de via de benchmarkportal geïnventariseerde ruisfactoren en niet-beïnvloedbare bedrijfslasten alsmede de kostenverdeelstaat van categoraal naar functioneel Verslagjaar (dVi) 2020