CAO-akkoord: vakbonden stemmen in met ultiem bod werkgevers

Nieuws Nieuws · 13 april 2022
Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De vakbondsleden hebben ingestemd met het ultieme bod dat Aedes deed tijdens de 7e onderhandelingsronde op 16 maart om te komen tot een nieuwe CAO. Hiermee is er een CAO-akkoord tussen Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie voor een nieuwe CAO Woondiensten. Het Aedes-bestuur heeft ingestemd met het akkoord.

In dit artikel lees je wat Aedes en de vakbonden hebben afgesproken in de nieuwe CAO Woondiensten. Voor P&O-medewerkers zijn er twee downloads beschikbaar:

Wat staat er in het nieuwe CAO-akkoord?

 • Looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
 • 2 structurele loonsverhogingen:
  • 3% per 1 januari 2022 (met terugwerkende kracht)
  • 2,4% per 1 januari 2023
 • Doorgaan met het Generatiepact Woondiensten voor de duur van 3 jaar en 3 maanden. Corporaties hebben daarbij de vrijheid om, in positieve zin voor de medewerker, af te wijken van de instapleeftijd van 63 jaar en kunnen ook een andere variant kiezen van 80% werken, 90% loon en 100% pensioen.
 • De mogelijkheid voor de werknemer om meer verlofuren te sparen voor bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, een sabbatical, mantelzorg en langdurend zorgverlof.
 • Recht op onbetaald verlof (waarbij de werkgever zijn deel van de pensioenpremie doorbetaalt).
 • Aanvulling UWV-uitkering tot 85% van het loon tijdens aanvullend geboorteverlof.
 • Mogelijkheid voor werkgever om feestdagen aan te wijzen in overleg met de Ondernemingsraad die de medewerker mag ruilen voor een andere feestelijke dag.
 • Recht voor de medewerker om toekomstig loopbaanontwikkelingsbudget op te nemen.
 • Voor nieuwe medewerkers vanaf indiensttreding recht op individueel loopbaanontwikkelingsbudget.
 • Integrale campagne ‘Leren en ontwikkelen’ medewerker, leidinggevende, werkgever en corporatie via scholingsfonds FLOW.
 • Verplichting voor corporaties om in overleg met de Ondernemingsraad beleid op het gebied van tijd- en plaatsonafhankelijk werken vast te stellen.
 • CAO-partijen zullen ook een leidraad ontwikkelen voor corporaties die zij gebruiken bij de ontwikkeling van hun beleid voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
 • Continuering van de thuiswerkvergoeding van € 2 per thuisgewerkte dag tot en met 31 december 2023.
 • Gezamenlijk onderzoek naar een ‘waar je werkt’-beleid gericht op het faciliteren van plaats- en tijdonafhankelijk werken en het stimuleren van duurzame keuzes voor reizen voor het werk. Daarbij worden verschillende vergoedingen betrokken, zoals de woon/werk tegemoetkoming, zakelijke kilometervergoeding en thuiswerkvergoeding. Het onderzoek wordt gefinancierd via FLOW.
 • Aanpassing van het recht op toeslag voor het werken buiten de normale werktijden (alleen van toepassing als dit in opdracht van de werkgever is).
 • Verlenging van de compensatie voor de PAWW-premie ter hoogte van 0,2%.
 • De werkgeversbijdrage voor vakbondswerk (artikel 11.2 CAO Woondiensten) wordt verhoogd van € 19 naar € 21,74.
 • Verlaging plaatsvervangingstoeslag van 10% naar 5%  (voor medewerkers die na 1 juli 2022 starten met een plaatsvervanging).
 • Vergewisplicht corporaties om de beloning van uitzend-, detacherings- en payrollkrachten in lijn te brengen met afspraken die hierover zijn gemaakt in de uitzend-CAO (ABU/NBBU) en in de wet.
 • Tevens wordt door CAO-partijen een voorbeeld inlenersverklaring ter beschikking gesteld aan de branche die corporaties kunnen gebruiken bij de inhuur van uitzendkrachten.

Structurele loonsverhoging en schaal C t/m H en O

Aangezien de achterbannen van CAO-partijen hebben ingestemd met het CAO-akkoord kan de structurele loonsverhoging (met terugwerkende kracht) van 3% per 1 januari 2022 door corporaties al worden verwerkt. De structurele loonsverhoging voor corporatiemedewerkers in de salarisschalen C tot en met H en O, wiens salaris op of boven het eindniveau van nieuwkomers ligt, wordt verminderd met een aanpassingsbedrag. Deze afspraak is door CAO-partijen in de CAO Woondiensten 2017-2018 gemaakt (artikel 4.4.3 CAO).

Nieuwkomers krijgen de volledige structurele loonsverhoging. Een nieuwkomer is een werknemer die op of na 1 augustus 2018 bij de werkgever in dienst is getreden en die 6 maanden voor indiensttreding geen werkzaamheden als werknemer of inleenkracht voor een werkgever heeft verricht.

Om corporaties te faciliteren biedt Aedes een rekentool (excel) waarmee het nieuwe salaris eenvoudig berekend kan worden, ook als er sprake is van vermindering met het aanpassingsbedrag. Ook is er een voorbeeldbrief gemaakt voor medewerkers die te maken hebben met een aanpassingsbedrag om hen te informeren over hoe hun nieuwe salaris is berekend. De rekentool en voorbeeldbrief kunnen onderaan deze pagina worden gedownload.

Wat is er afgesproken over het Generatiepact Woondiensten?

Het Generatiepact Woondiensten is onderdeel van het CAO-akkoord. Dit betekent dat het pact definitief is verlengd:

 • Medewerkers van wie de aanvraag tot deelname aan het generatiepact was ‘geparkeerd’, hoeven niet opnieuw de aanvraagtermijn van 4 maanden te doorlopen. Deze aanvraagtermijn wordt verminderd met het deel van de aanvraagtermijn dat al in 2021 is verstreken. Wel moet er rekening gehouden worden met enige voorbereidingstijd. De aanvraagtermijn die overblijft is (maximaal) 2 maanden gerekend vanaf 13 april 2022. Dit geeft de werkgever de tijd om alles goed voor te bereiden en te zorgen voor vervanging.
 • Voor de groep medewerkers die nog geen aanvraag tot deelname had ingediend, op dit moment (13 april 2022) 63 jaar of ouder is en graag wil deel te nemen aan het pact geldt het volgende. Deze medewerkers kunnen vanaf nu een aanvraag indienen. Voor hen geldt een verkorte aanvraagtermijn van 2 maanden die ingaat vanaf het moment van (opnieuw) indienen van hun aanvraag mits zij hun aanvraag voor 13 mei 2022 indienen.
 • Voor alle overige situaties blijft de aanvraagtermijn 4 maanden.

Hoe gaan we verder?

CAO-partijen komen op dinsdag 26 april bijeen om het CAO-akkoord verder uit te werken. Hierna wordt op korte termijn het CAO-akkoord, met toelichting, gepubliceerd op Aedes.nl. Ook zal er een informatiebijeenkomst voor P&O’ers worden verzorgd. De redactiecommissie zal vervolgens aan de slag gaan met het maken van de nieuwe CAO-teksten.

Via Aedes.nl/ Arbeidsvoorwaarden houden we je op de hoogte wanneer de nieuwe CAO-teksten klaar zijn.