CAO-partijen wisselen voorstellen uit tijdens tweede onderhandelingsronde

Nieuws Nieuws · 12 oktober 2021
Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

CAO-partijen hebben in een constructieve sfeer voorstellen uitgewisseld voor de CAO Woondiensten 2022-2023 en elkaar daarover vragen gesteld. Dat deden zij tijdens de tweede onderhandelingsronde op maandag 11 oktober. Werkgevers zien veel gemeenschappelijkheid in de thema’s die CAO-partijen belangrijk vinden en zien aanknopingspunten voor het vervolg op 16 november.

Opgaven en uitdagingen

Vorig jaar zaten we midden in de coronapandemie. Corporatiemedewerkers lieten toen, en nog steeds, zien dat zij klaar staan voor onze huurders. Daar zijn wij trots op. We hebben hen hard nodig om alle maatschappelijke opgaven te realiseren. Voldoende betaalbare, duurzame huizen voor mensen met een laag inkomen, zijn en blijven ons belangrijkste doel. Willen we betaalbaar wonen mogelijk blijven maken dan is en blijft het van belang scherp op de kosten te letten.

Instroom jongeren bevorderen

Naast alle opgaven en uitdagingen vinden we het ook belangrijk dat we als corporaties een aantrekkelijk werkgever blijven. Niet alleen om onze huidige medewerkers te behouden, maar ook om nieuwe medewerkers aan te trekken. Het aantrekken van jongeren is hard nodig. Om dit te bevorderen hebben werkgevers verschillende voorstellen gedaan.

Zo stellen werkgevers onder andere voor het recht op onbetaald verlof op te nemen in de CAO Woondiensten. Dit kan verschillende doelen dienen. Denk bijvoorbeeld aan een sabbatical of mantelzorg. Werkgevers willen ook de instapsalarissen voor schoolverlaters en nieuwe instromers verlagen. Uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat deze instapsalarissen ruim boven het gemiddelde startsalaris in Nederland liggen. Dit is voor corporaties vaak een reden om geen jonge medewerkers aan te nemen, maar een (oudere) medewerker met meer ervaring.

Leven lang leren

Werkgevers vinden dat we moeten blijven inzetten op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Er zijn de laatste jaren door CAO-partijen veel afspraken gemaakt op het gebied van scholing en ontwikkeling. Ook Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) biedt diverse handvatten aan op dit vlak.

Ondanks deze afspraken en handvatten benut nog niet iedere medewerker de beschikbare mogelijkheden op het gebied van scholing en ontwikkeling. Om dit te bevorderen stellen we een communicatiecampagne voor (uit te voeren via FLOW) gericht op het in beweging krijgen van medewerkers. Met name om te laten zien hoe leuk en nodig scholing en ontwikkeling is. Verder willen we medewerkers het recht geven om toekomstig loopbaanontwikkelingsbudget op te nemen.

Hybride Werken

Wendbaarheid van corporaties is noodzakelijk. Naar aanleiding van de gesprekcyclus van de CAO-partijen over Hybride Werken stellen werkgevers voor dat alle corporaties, na overleg met de Ondernemingsraad, thuiswerkbeleid vastleggen. Ook wordt voorgesteld om de thuiswerkvergoeding van 2 euro per thuis gewerkte dag tijdelijk te continueren en tegelijkertijd te onderzoeken of een ‘waar je werkt’ budget interessant is voor onze sector.

Marktconforme loonsverhoging

Werkgevers stellen een marktconforme loonstijging voor. Dat hebben we bewust nog niet vertaald naar een concreet loonbod. De vakbonden hadden iets anders gehoopt en hebben hierop teleurgesteld gereageerd.We hebben uitgelegd dat we op dit moment onvoldoende zicht hebben op welke voorstellen de vakbonden belangrijk vinden en wat die kosten. Als we daar later in het proces meer zicht op hebben, zullen we zeker een serieus en passend loonbod doen. Belangrijk uitgangspunt daarbij zal zijn dat we, gelet op de betaalbaarheid, niet meer en niet minder dan de markt willen betalen.

Wij kijken daarbij naar de loonontwikkeling in de referentiemarkt (die CAO-partijen als uitgangspunt hebben genomen in het gezamenlijk uitgevoerde CAO-beloningsonderzoek). De vakbonden hebben alle drie een looneis neergelegd die daar flink boven ligt.

Volgend overleg

De derde onderhandelingsbijeenkomst is op dinsdag 16 november 2021. Partijen zullen dan verder praten. Via Aedes.nl, dossier Arbeidsvoorwaarden houden we u op de hoogte van het onderhandelingsproces.

Voorstellen CAO Woondiensten 2022-2023

De voorstellen voor de nieuwe CAO Woondiensten 2022-2023 van de werkgevers en vakbonden is beschikbaar via onderstaande downloads.