CAO Woondiensten 2022-2023 met alle downloads

Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De rekentool CAO-loonsverhoging 1 januari 2023 is beschikbaar, inclusief de voorbeeldbrief om medewerkers te informeren. Onderaan dit artikel kun je die downloaden. Naast de CAO-tekst zijn in dit artikel diverse andere documenten beschikbaar die te maken hebben met de CAO Woondiensten. Hierover lees je meer in dit artikel.

Reglement Generatiepact Woondiensten

CAO-partijen hebben het Generatiepact verlengd tot 1 april 2025. Nieuw is dat corporaties de vrijheid hebben om, in positieve zin voor de medewerkers van de corporatie, af te wijken van de instapleeftijd van 63 jaar. Bovendien kunnen zij nu ook een andere variant kunnen kiezen dan 80% werken, 90% loon en 100% pensioen. Corporaties zijn niet verplicht van deze verruiming gebruik te maken.

Onderaan dit artikel kun je de nieuwe versie van het reglement downloaden die is goedgekeurd door de Belastingdienst. In het reglement is ook een nieuwe versie van de aanvulling op de arbeidsovereenkomst opgenomen. Binnenkort publiceren we op Aedes.nl ook nog de geactualiseerde lijst met veel gestelde vragen over het Generatiepact Woondiensten.

Kijk ook eens bij

Leidraad tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Corporaties zijn in de CAO Woondiensten 2022-2023 verplicht om in overleg met de Ondernemingsraad beleid op het gebied van tijd- en plaatsonafhankelijk werken vast te stellen. Dit beleid moet zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals vermeld in de leidraad tijd- en plaatsonafhankelijk werken, die Aedes en vakbonden hebben opgesteld. Deze leidraad kun je onderaan dit artikel downloaden.

Bij het maken van beleid voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken kan de eerder door Aedes gepubliceerde notitie Bouwstenen voor thuiswerkbeleid (en thuiswerkovereenkomst) natuurlijk ook als input dienen.

Voorbeeld verklaring inlenersbeloning

Een corporatie moet zich, op basis van artikel 2.7 CAO Woondiensten, zich ervan gewissen dat de aan zijn ter beschikking gestelde uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers de arbeid verrichten tegen de arbeidsvoorwaarden zoals voorgeschreven in artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en voor zover van toepassing artikel 16 van de NBBU en ABU-CAO.

Corporaties kunnen deze vergewisplicht nakomen door de verklaring inlenersbeloning in te vullen die CAO-partijen hebben opgesteld. Onderaan dit artikel kun je deze verklaring downloaden.

Model arbeidsovereenkomst

In de CAO Woondiensten 2022-2023 is een nieuwe versie van de model arbeidsovereenkomst opgenomen. Deze is aangepast naar aanleiding van de Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden die per 1 augustus 2022 van kracht is.

Loopbaanontwikkelingsbudget

In de CAO Woondiensten 2022-2023 is onder andere afgesproken dat een werknemer die in de loop van het kalenderjaar in dienst komt ook recht heeft op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. En wel naar evenredigheid van het aantal maanden dat nog resteert in het kalenderjaar. De rekentool is hierop aangepast en onderaan dit artikel te downloaden.

Let op: de nieuwe versie van de tool houdt geen rekening met het (nieuwe) recht van de werknemer om maximaal 3 jaar loopbaanontwikkelingsbudget vooruit op te nemen. Dit moet je als werkgever zelf bijhouden.

Er is ook een nieuwe versie van het standaard bestedingsformulier loopbaanontwikkelingsbudget beschikbaar. Er is stond een verkeerde verwijzing naar het Handboek Loonheffingen in het oude formulier.

Regeling verruiming verlofsparen

De verruiming van het verlofsparen gaat in per 1 januari 2023. Het was de bedoeling de regeling verlofsparen in het eerste kwartaal van dit jaar te publiceren. Helaas loopt de publicatie van de regeling vertraging op doordat CAO-partijen tegen nog wat juridische en fiscale hobbels oplopen. We verwachten dat de regeling na de zomer beschikbaar is.

CAO-partijen vinden het belangrijk dat corporaties voldoende tijd hebben om de regeling te implementeren en dat werknemers tijd krijgen om bewuste keuzes te maken rondom verlofsparen. Deze ruimte is er binnen de kaders van de nog nader uit te werken regeling. In de regeling wordt namelijk opgenomen dat de werkgever een keuzeronde (maand) moet vaststellen waarin de werknemer kan aangeven of, en zo ja, hoe hij gebruik wil maken van het verlofsparen.

De werkgever kan dit laten samenvallen met de keuzeronde van het Woondiensten Cafetaria Systeem (WCS). Dat ligt voor de hand omdat het verlofsparen nauwe samenhang kan hebben met het Woondiensten Cafetaria Systeem. Bovenwettelijke uren die je bijvoorbeeld aankoopt via het Woondiensten Cafetaria Systeem kan je als bron voor het verlofsparen gebruiken.

De meeste corporaties hebben januari als keuzeronde voor het Woondiensten Cafetaria Systeem vastgesteld. Als deze corporaties ervoor kiezen de keuzeronde voor het Verlofsparen te laten samenvallen met de keuzeronde voor het Woondiensten Cafetaria Systeem, dan zullen zij dit jaar een extra keuzeronde voor het Verlofsparen moeten vaststellen. Dit omdat werknemers het recht hebben om in 2023 in te stappen in de regeling Verlofsparen. Corporaties mogen zelf bepalen in welke maand deze extra keuzeronde plaatsvindt.

Er zijn ook corporaties die januari tot en met december als keuzeronde hebben vastgesteld voor het Woondiensten Cafetaria Systeem. Als deze corporaties voor het Verlofsparen ook willen aansluiten bij deze keuzeronde, dan hoeven zij natuurlijk geen extra keuzeronde vast te stellen. Immers deze loopt al van januari tot en met december.

Rekentool CAO-loonsverhoging 1 januari 2023

De rekentool CAO-loonsverhoging 1 januari 2023 is beschikbaar. Ook is er een voorbeeldbrief om medewerkers te informeren van wie de structurele loonsverhoging wordt verminderd met een aanpassingsbedrag (artikel 4.4.3 CAO Woondiensten).