Tekst CAO Woondiensten 2022-2023 beschikbaar

Experts
Charlot Jongerius
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De tekst van de CAO Woondiensten 2022-2023 is beschikbaar. Onderaan dit artikel kun je die downloaden. Naast de CAO-tekst zijn diverse andere documenten beschikbaar en te downloaden. Hierover lees je meer in dit artikel.

Reglement Generatiepact Woondiensten

CAO-partijen hebben het Generatiepact verlengd tot 1 april 2025. Nieuw is dat corporaties de vrijheid hebben om, in positieve zin voor de medewerkers van de corporatie, af te wijken van de instapleeftijd van 63 jaar. Bovendien kunnen zij nu ook een andere variant kunnen kiezen dan 80% werken, 90% loon en 100% pensioen. Corporaties zijn niet verplicht van deze verruiming gebruik te maken.

Onderaan dit artikel kun je de nieuwe versie van het reglement downloaden die is goedgekeurd door de Belastingdienst. In het reglement is ook een nieuwe versie van de aanvulling op de arbeidsovereenkomst opgenomen. Binnenkort publiceren we op Aedes.nl ook nog de geactualiseerde lijst met veel gestelde vragen over het Generatiepact Woondiensten.

Leidraad tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Corporaties zijn in de CAO Woondiensten 2022-2023 verplicht om in overleg met de Ondernemingsraad beleid op het gebied van tijd- en plaatsonafhankelijk werken vast te stellen. Dit beleid moet zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals vermeld in de leidraad tijd- en plaatsonafhankelijk werken, die Aedes en vakbonden hebben opgesteld. Deze leidraad kun je onderaan dit artikel downloaden.

Bij het maken van beleid voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken kan de eerder door Aedes gepubliceerde notitie Bouwstenen voor thuiswerkbeleid (en thuiswerkovereenkomst) natuurlijk ook als input dienen.

Voorbeeld verklaring inlenersbeloning

Een corporatie moet zich, op basis van artikel 2.7 CAO Woondiensten, zich ervan gewissen dat de aan zijn ter beschikking gestelde uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers de arbeid verrichten tegen de arbeidsvoorwaarden zoals voorgeschreven in artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en voor zover van toepassing artikel 16 van de NBBU en ABU-CAO.

Corporaties kunnen deze vergewisplicht nakomen door de verklaring inlenersbeloning in te vullen die CAO-partijen hebben opgesteld. Onderaan dit artikel kun je deze verklaring downloaden.

Model arbeidsovereenkomst

In de CAO Woondiensten 2022-2023 is een nieuwe versie van de model arbeidsovereenkomst opgenomen. Deze is aangepast naar aanleiding van de Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden die per 1 augustus 2022 van kracht is.

Loopbaanontwikkelingsbudget

In de CAO Woondiensten 2022-2023 is onder andere afgesproken dat een werknemer die in de loop van het kalenderjaar in dienst komt ook recht heeft op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. En wel naar evenredigheid van het aantal maanden dat nog resteert in het kalenderjaar. De rekentool is hierop aangepast en onderaan dit artikel te downloaden.

Let op: de nieuwe versie van de tool houdt geen rekening met het (nieuwe) recht van de werknemer om maximaal 3 jaar loopbaanontwikkelingsbudget vooruit op te nemen. Dit moet je als werkgever zelf bijhouden.

Er is ook een nieuwe versie van het standaard bestedingsformulier loopbaanontwikkelingsbudget beschikbaar. Er is stond een verkeerde verwijzing naar het Handboek Loonheffingen in het oude formulier.

Regeling verruiming verlofsparen

In het najaar van 2022 publiceren CAO-partijen een regeling over de verruiming van het verlofsparen. Die verruiming gaat in per 1 januari 2023.

Rekentool CAO-loonsverhoging 1 januari 2023

De rekentool CAO-loonsverhoging 1 januari 2023 publiceren we najaar 2022 op Aedes.nl.