Eenmalige uitkering voor corporatiemedewerkers juli 2023

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 2 mei 2023
Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Aedes heeft woningcorporaties dringend geadviseerd om in juli 2023 een eenmalige uitkering aan hun medewerkers uit te betalen ter hoogte van €1.000 bruto. In deze lijst met veel gestelde vragen lees je meer over de achtergrond van deze uitkering, de voorwaarden die gekoppeld zijn aan deze uitkering en waar je rekening mee kunt houden in de uitvoering.

Zijn corporaties verplicht deze eenmalige uitkering uit te keren?

Nee. Het is slechts een dringend advies. Aedes had het liefste met de vakbonden op dit punt een akkoord gesloten zodat het voor alle corporatiemedewerkers een recht zou zijn. Helaas hebben de bonden zich niet willen verbinden aan de eenmalige uitkering omdat zij de uitkering ‘te weinig en te laat’ vinden. Zij richten zich op de komende CAO-onderhandelingen.

Kunnen medewerkers de eenmalige uitkering afdwingen bij hun corporatie?

Nee, de uitbetaling van de eenmalige uitkering is een dringend advies van Aedes. Het staat de corporaties vrij om dit advies al dan niet op te volgen. Omdat er geen overeenstemming met de vakbonden is, ligt er geen CAO-recht aan ten grondslag.

Als de corporatie al een gebaar richting medewerkers heeft gemaakt, moeten ze deze eenmalige uitkering dan ook betalen?

De corporatie is hiertoe niet verplicht. Toch adviseert Aedes dit wel.

Op wie is de uitkering van toepassing?

Op werknemers in de zin van de CAO Woondiensten. Een werknemer is iedere persoon, ongeacht sekse of genderidentiteit, waarmee de werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft gesloten. Uitgezonderd zijn:

  • vakantiewerkers die niet langer dan 10 weken per kalenderjaar werken bij de werkgever
  • de statutair-directeur in dienst van de werkgever.
Is de uitkering ook van toepassing op werknemers met een contract voor bepaalde tijd?

Ja, want zij zijn ook werknemer in de zin van de CAO.

Hebben uitzend-, detacherings- en payrollkrachten ook recht op de eenmalige uitkering?

Nee. Deze groep medewerkers heeft geen recht op de eenmalige uitkering. Zij zijn geen werknemer in de zin van de CAO Woondiensten. Bovendien gaat het in dit geval om een advies van Aedes en ligt er geen CAO-recht aan ten grondslag. Doordat het geen recht is, kunnen zij de eenmalige uitkering ook niet afdwingen bij hun werkgever op basis van bijvoorbeeld de inlenersbeloning (artikel 16 van de NBBU en ABUCAO) of Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Wat is de hoogte van de eenmalige uitkering?

De uitkering is €1.000 bruto.

Zijn er mogelijkheden om deze uitkering netto te verstrekken?

Ja, door het onder de vrije ruimte van de Werkkostenregeling te brengen.

Let op, als er geen financiële ruimte meer is in de werkkostenregeling en je wilt de regeling alsnog netto uitkeren dan zul je het bedrag moeten bruteren. Dat is niet in lijn met het Aedes-advies. 

Wanneer adviseert Aedes de uitkering uit te betalen?

Bij de salarisbetaling in de maand juli.

Is de uitkering naar evenredigheid van de overeengekomen formele arbeidsduur?

Ja. Werknemers die volgens hun arbeidsovereenkomst op 1 juli 2023 minder dan 36 uur per week werken, ontvangen de eenmalige uitkering naar rato. Dit geldt ook voor medewerkers die meer werken dan 36 uur.

Voorbeeld: een medewerker werkt volgens zijn arbeidsovereenkomst 18 uur per week. Heeft de medewerker recht op de volledige eenmalige uitkering van €1.000 bruto? Nee, de eenmalige uitkering is naar evenredigheid van de overeengekomen arbeidsduur. De eenmalige uitkering betreft in dit geval €500 bruto. 

Voorbeeld: de arbeidsduur van een medewerker is per 1 mei 2023 verhoogd van 28 uur naar 36. Hoe hoog is de eenmalige uitkering? De peildatum voor de eenmalige uitkering is 1 juli 2023. Op juli 2023 werkt de medewerker volgens zijn contract 36 uur per week. De eenmalige uitkering bedraagt dan ook de volledige €1.000 bruto.

Hoe zit het met deelnemers aan het Generatiepact Woondiensten?

Voor de eenmalige uitkering wordt niet gekeken naar de feitelijke arbeidsduur, maar naar de formele arbeidsduur opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Deze blijft, gedurende deelname aan het Generatiepact Woondiensten 36 uur. Een fulltimer die deelneemt aan het pact krijgt dus gewoon de volledige €1.000 bruto.

Hoe zit het met medewerkers die verlof genieten zoals ouderschapsverlof?

Ook hier geldt weer dat er gekeken wordt naar de formele arbeidsduur.

Voorbeeld: een medewerker werkt volgens zijn arbeidsovereenkomst 36 uur per week en neemt per 1 februari 2023 6 uur ouderschapsverlof op. Heeft de medewerker recht op de volledige eenmalige uitkering van €1.000 bruto? Ja, voor de eenmalige uitkering kijk je niet naar de feitelijke arbeidsduur, maar de arbeidsduur opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Deze blijft, gedurende het ouderschapsverlof, 36 uur.

Ontvangen (langdurig) zieke medewerkers deze eenmalige uitkering ook?

Ja, want deze medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst met de corporatie.

Welke peildatum wordt gehanteerd?

Als peildatum voor de eenmalige uitkering is 1 juli 2023 gekozen. Op die datum moet de betreffende medewerker dus in dienst zijn om aanspraak te kunnen maken op de eenmalige uitkering.

Voorbeeld: een medewerker treedt op 1 juni 2023 in dienst bij corporatie X. Heeft de medewerker recht op de eenmalige uitkering? Ja, de medewerker is namelijk op 1 juli 2023 in dienst. 

Voorbeeld: een medewerker treedt op 1 augustus 2023 in dienst bij corporatie X. Daarvoor heeft de medewerker bij corporatie Y gewerkt. Heeft de medewerker recht op de eenmalige uitkering? En welke corporatie moet deze uitbetalen? De medewerker was op 1 juli 2023 in dienst bij corporatie Y. Deze corporatie heeft de eenmalige uitkering in juli 2023 uitbetaald. 

Voorbeeld: een medewerker treedt op 1 augustus 2023 in dienst bij corporatie X. Daarvoor heeft hij gewerkt bij een gemeente. Heeft hij recht op de eenmalige uitkering? Nee, hij was namelijk op 1 juli 2023 niet in dienst bij een werkgever in de zin van de CAO Woondiensten. 

Voorbeeld: een medewerker treedt op 1 juli 2023 in dienst bij corporatie X. Heeft de medewerker recht op de eenmalige uitkering? Ja, de medewerker is namelijk op 1 juli 2023 in dienst.

Voorbeeld: een medewerker treedt op 1 juni 2023 uit dienst bij corporatie X en gaat werken bij de gemeente. Heeft hij recht op de eenmalige uitkering? Nee, de medewerkers was namelijk op 1 juli 2023 niet in dienst van een corporatie. Er vindt dus geen nabetaling plaats.