Toelichting op onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2021

Expert
Charlot Jongerius
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

De toelichting op het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2021 is beschikbaar. Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie bereikten dat onderhandelingsresultaat tijdens de vierde CAO-onderhandelingsronde op dinsdag 23 februari. 

Looptijd en loon

In het onderhandelingsresultaat staat dat werknemers van woningcorporaties per 1 juli 2021 een structurele loonsverhoging ontvangen van 2,25 procent. Daarnaast ontvangen zij een eenmalige uitkering van 550 euro bruto. Deze uitkering is naar evenredigheid van de overeengekomen arbeidsduur en wordt uitbetaald bij de salarisbetaling over april 2021 (mits de achterbannen van CAO-partijen het onderhandelingsresultaat hebben goedgekeurd).

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers met een WIA-uitkering kunnen op hun verzoek de eenmalige uitkering in tijd (in plaats van geld) laten uitkeren (waarbij de tijd door de werkgever wordt berekend aan de hand van de uurwaarde van de werknemer volgens artikel 9.2 CAO Woondiensten).

Eens in de vijf jaar (in een lustrumjaar) wordt 5 mei een doorbetaalde feestdag. De eerstvolgende keer is in 2025. CAO-partijen hebben hierop een eenmalige uitzondering gemaakt, namelijk: dit jaar is 5 mei ook een feestdag ondanks dat 2021 geen lustrumjaar is.

Scholing en ontwikkeling

CAO-partijen stimuleren corporatiemedewerkers zich te blijven ontwikkelen zodat ze kunnen blijven aanhaken bij alle ontwikkelingen die op hen afkomen. In de CAO staat om die reden al dat de medewerker continue werkt aan zijn ontwikkeling en een persoonlijk opleidings- en ontwikkelplan opstelt.

Aan dit zogenoemde ‘een leven lang leren’ willen CAO-partijen extra inkleuring geven met het nieuwe CAO-artikel dat je als corporatiemedewerker minimaal 12 uur per jaar besteedt aan je eigen ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld ingevuld worden door het volgen van functiegebonden scholing (in opdracht van de werkgever), besteding van het individueel loopbaanontwikkelingsbudget, informeel leren door bijvoorbeeld stages te lopen, het invullen van de Loopbaanwijzer van FLOW of een gesprek met een loopbaanadviseur.

In de nieuwe CAO wordt opgenomen dat de leidinggevende in de werkplanning rekening houdt met deze scholingsverplichting zodat de medewerker ook de gelegenheid heeft deze tijd aan eigen ontwikkeling te besteden. Hoe je als medewerker je scholingsverplichting invult neem je op in je persoonlijk opleidings- en ontwikkelplan.

Hybride werken: tijd- en plaatsonafhankelijk werken

CAO-partijen gaan in 2021 met elkaar in gesprek over het Hybride Werken. Daarbij zullen verschillende vragen aan bod komen zoals of er een recht op thuiswerken moet komen en of de huidige vergoedingen en toeslagen uit de CAO Woondiensten nog wel reëel zijn als je die afzet tegen het Hybride Werken. De uitkomsten maken deel uit van de onderhandelingen voor de CAO Woondiensten 2022.

Vooruitlopend op de uitkomsten van deze gesprekken krijgen corporatiemedewerkers die thuiswerken tot het einde van dit jaar een thuiswerkvergoeding van twee euro per thuis gewerkte dag. Deze vergoeding gaat in per 1 maart 2021 en loopt tot en met 31 december 2021. Een eventuele structurele thuiswerkvergoeding voor na 2021 is onderdeel van de gesprekken met de vakbonden. De tijdelijke thuiswerkvergoeding heeft een minimumkarakter. Dit betekent dat corporaties van deze vergoeding (ten voordele van de werknemer) mogen afwijken.

Inclusieve CAO

CAO-partijen vinden het belangrijk niemand uit te sluiten in de CAO Woondiensten. Daarom hebben zij besloten de werknemersdefinitie aan te passen naar ‘iedere persoon’ (ongeacht sekse of genderidentiteit) waarmee de werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

Ook is afgesproken het partnerbegrip te verruimen. Definitie partner wordt ‘diegene(n) waarvan de werknemer bij de werkgever aangeeft dat die als partner(s) beschouwd dien(t/en) te worden’. Je hoeft dus niet getrouwd of geregistreerd partner te zijn of langer dan een jaar samen te wonen om als partner in de zin van de CAO te worden gezien. Ook kan een medewerker meerdere partners hebben. Relevante CAO-bepalingen, zoals het verlof bij overlijden van de partner, zijn dan ook van toepassing zolang deze partners door de medewerker zijn gemeld bij de werkgever. De verruiming van het partnerbegrip geldt niet voor het SPW-pensioen.

Tot slot hebben CAO-partijen besloten dat het ouderschapsverlof en kraamverlof ook van toepassing is op meer-ouder gezinnen. Als corporatiemedewerker kun je dus ook ouderschapsverlof opnemen als het gaat om een kind waarvan je niet de biologische vader of moeder bent. Kraamverlof is ook van toepassing voor de niet biologische moeder of vader die in dienst is bij een corporatie.

Modernisering Handboek Functie-indeling Woondiensten

CAO-partijen onderzochten vanaf het voorjaar 2020 de eventuele belemmeringen die worden ervaren bij het gebruik van het Handboek functie-indeling Woondiensten. De werkgroep, met daarin deskundigen, heeft inmiddels voor de gesignaleerde belemmeringen verschillende oplossingsrichtingen aangedragen aan CAO-partijen. Twee van deze oplossingen gaan de werkgroep, en systeemhouder De Leeuw Consult, op verzoek van CAO-partijen, nader uitwerken wat betreft toekomstbestendigheid, herkenbaarheid en kosten. In april 2021 maken de CAO-partijen een definitieve keuze voor één van beide oplossingsrichtingen. De verwachting is dat het vernieuwde Handboek eind 2021 wordt opgeleverd.

Overige afspraken

  • CAO-partijen vinden het belangrijk dat werknemers, die geconfronteerd worden met een ingrijpend verlies, aandacht en begeleiding krijgen van hun leidinggevenden. Hoewel dit in de praktijk al vaak gebeurt, willen CAO-partijen hieraan in de CAO aandacht geven en leidinggevenden handvatten bieden (door middel van een checklist) voor het begeleiden van werknemers die te maken krijgen met een ingrijpend verlies.
  • CAO-partijen zullen via FLOW, een campagne rond psychosociale arbeidsbelasting uitvoeren met de doelstelling de werkdruk van werknemers te verminderen en werknemers beter te beschermen tegen agressie van huurders.
  • De verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer blijft gedurende de looptijd van de CAO ongewijzigd.
  • CAO-partijen gaan het Generatiepact Woondiensten dit jaar evalueren. De uitkomsten zullen uiterlijk 1 oktober 2021 bekend zijn en worden besproken in het Economisch Sociaal overleg van de CAO-partijen. Zij komen tweemaal per jaar bijeen, buiten de CAO-onderhandelingen om, om de voortgang van gemaakte afspraken in de CAO te bespreken en de inhoud, de kwaliteit en de kwantiteit van het werk in de corporatiebranche.
  • CAO-partijen hebben afgesproken dat zij met elkaar in gesprek gaan tijdens het Economisch Sociaal overleg zodra er nieuwe fiscale wetgeving is die het toestaat het loopbaanontwikkelingsbudget ruimer in te zetten dan alleen scholing (bijvoorbeeld vitaliteit).
  • Vanaf 1 januari 2021 is de grens voor verlofsparen verruimd van 50 naar 100 weken. De CAO Woondiensten biedt op dit moment (binnen het Woondiensten Cafetariasysteem) de mogelijkheid om maximaal vier keer de wekelijkse arbeidsduur aan te kopen. CAO-partijen hebben met elkaar afgesproken de mogelijkheid van fiscaal vriendelijk verlofsparen te gaan onderzoeken.

Vervolg

De CAO-partijen leggen het onderhandelingsresultaat de komende tijd voor aan hun eigen achterban. Het Aedes-bestuur bepaalt, na de leden te hebben gehoord en een advies van de Bestuursadviescommissie arbeidsvoorwaarden (BAC), of ze instemmen met het onderhandelingsresultaat. Berichtgeving hierover volgt naar verwachting eind maart via Aedes.nl. Voor P&O’ers wordt over de nieuwe CAO-afspraken een online informatiebijeenkomst georganiseerd op 31 maart van 14:30 tot 16:00 uur. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt binnenkort via Aedes.nl.

Schalen C tot en met H en O

Corporatiemedewerkers in de salarisschalen C tot en met H en O, wiens salaris op of boven het eindniveau van nieuwkomers ligt, krijgen te maken met een aanpassingsbedrag op de structurele loonsverhoging van 1 juli 2021. Deze afspraak is door CAO-partijen in de CAO Woondiensten 2017-2018 gemaakt (artikel 4.4.3 CAO).

Nieuwkomers krijgen niet te maken met een aanpassingsbedrag. Een nieuwkomer is een werknemer die op of na 1 augustus 2018 bij de werkgever in dienst is getreden en die 6 maanden voor indiensttreding geen werkzaamheden als werknemer of inleenkracht voor een werkgever heeft verricht. Uiterlijk in mei wordt een rekentool door Aedes.nl gepubliceerd waarmee het salaris (ook voor medewerkers die te maken krijgen met een aanpassingsbedrag) berekend kan worden.