Verlofvormen in de Wet Arbeid en Zorg

De Wet Arbeid en Zorg omvat verschillende verlofvormen voor werknemers. Deze verlofvormen hebben als doel om werk en zorg makkelijker met elkaar te combineren.

Kraamverlof

De (fulltime) werknemer ontvangt bij bevalling van de partner of bij adoptie, vijf dagen betaald kraamverlof. Sinds 1 juli 2020 kunnen werknemers daarnaast maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de werknemer geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

Bevallingsverlof en zwangerschapsverlof

Als een baby na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven, duurt het bevallingsverlof (‘couveuseverlof’) langer. Het uitgangspunt is dat moeder en kind tien weken thuis kunnen doorbrengen, voordat de moeder weer aan het werk moet. Als de moeder tijdens het bevallingsverlof overlijdt, kan de partner het bevallingsverlof van de moeder overnemen. Verder is nieuw dat de moeder vanaf de zesde week na de bevalling het bevallingsverlof in deeltijd kan opnemen over een periode van maximaal 30 weken.

De regels over het zwangerschapsverlof wijzigen ook. Het zwangerschapsverlof bij een meerling wordt met vier weken uitgebreid. Dit zogenoemde meerlingen-verlof gaat 8 tot 10 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat zwangere vrouwen bij een meerling zich vanwege het korte (reguliere) verlof noodgedwongen ziekmelden. Vanaf 1 april 2016 krijgen deze vrouwen recht op een vervroeging van het zwangerschapsverlof.

Kort- en langdurend zorgverlof

Het kort- en langdurend zorgverlof wordt uitgebreid naar werknemers die zorgen voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in hun sociale omgeving, zoals vrienden en bekenden. Deze maatregel gaat pas per 1 juli 2015 in. Nu is kort- en langdurend zorgverlof nog slechts mogelijk voor de eigen ouder, de partner, het eigen kind, het kind van de partner of een pleegkind, waarbij bij de kinderen voor het kortdurend zorgverlof als extra vereiste geldt dat het kind inwonend moet zijn.

Ook wordt langdurend zorgverlof niet langer meer beperkt tot de verzorging van personen die levensbedreigend ziek zijn. Per 1 juli 2015 is langdurend zorgverlof ook mogelijk voor de noodzakelijke verzorging van een zieke. Voor kortdurend zorgverlof is dat nu al het geval.

Calamiteiten- en kortverzuimverlof

De regels voor het calamiteiten- en kortverzuimverlof worden verhelderd. Onvoorziene omstandigheden en arts- of ziekenhuisbezoeken van de werknemer zelf, of van anderen voor wie begeleiding door de werknemer noodzakelijk is, vallen voortaan onder het calamiteiten- en kortverzuimverlof.

Pleeg- en adoptieverlof

De periode waarin een werknemer adoptie- of pleegzorgverlof kan opnemen, gaat van 18 naar 26 weken. De duur van het verlof blijft vier weken, maar de werknemer hoeft het verlof niet meer in een aaneengesloten periode op te nemen.

Aanpassing arbeidsduur

Een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur kan voortaan in tijd en aanvang wisselen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een werknemer met een vijfdaagse 36-urige werkweek voor een periode van drie maanden kan verzoeken om een driedaagse 24-urige werkweek. Na deze periode geldt weer het oude arbeidspatroon.

Ook kan de werknemer vanaf 1 januari 2015 elk jaar in plaats van één keer per twee jaar vragen om een aanpassing van de werktijden. Als er sprake is van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij plotselinge ziekte gezinslid) kan er afgeweken worden van het maximum van één keer per jaar en de termijn waarbinnen de aanvraag ingediend moet worden.