Werkgevers doen totaalbod in vierde CAO-onderhandelingsronde

Nieuws Nieuws · 2 december 2021
Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Werkgevers hebben tijdens de vierde onderhandelingsronde op woensdag 1 december flinke stappen gezet om te komen tot een CAO-akkoord met als doel dit jaar nog tot een nieuwe CAO komen. Tijdens de vierde onderhandelingsronde hebben werkgevers een totaalbod gedaan dat aantrekkelijke afspraken bevat voor medewerkers van alle leeftijden en in alle levensfases.  Het overleg vond, net als de vorige drie rondes, veelal in een constructieve sfeer plaats. Het verschil, met name op het gebied van loon, is echter nog groot. In dit artikel lees je de belangrijkste punten uit het totaalbod van werkgevers.

Loon en looptijd

Werkgevers hebben een nieuwe CAO voorgesteld met een looptijd van twee jaar (1 januari 2022 tot en met 31 december 2023). Daarbij  is een structurele loonsverhoging geboden van 1,65 % per 1 juli 2022 en van 1,65 % per 1 juli 2023. Dat is een marktconform loonbod waarmee Aedes aansluit bij de gemiddelde salarisverhoging in de referentiemarkt.

Instroom jongeren bevorderen

Eén van de CAO-speerpunten van werkgevers is om de instroom van jongeren in de sector te bevorderen. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden horen daar bij. Werkgevers hebben voorgesteld om het recht op onbetaald verlof op te nemen in de CAO. Dit verlof kunnen medewerkers bijvoorbeeld gebruiken voor een sabbatical. Gedurende het onbetaalde verlof willen werkgevers hun pensioenpremiedeel doorbetalen. Ook over de verruiming van het verlofsparen is gesproken. In de CAO Woondiensten is het verlofsparen op dit moment beperkt tot vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Werkgevers willen verkennen of, en zo ja hoe, dit verruimd kan worden.

Daarnaast is door werkgevers voorgesteld dat zij het aanvullend geboorteverlof (uitkering van 70 % via UWV gedurende vijf weken) aanvullen tot 85 % van het loon. Hiermee hopen werkgevers dat werknemers meer gebruik gaan maken van dit aanvullende geboorteverlof en hiermee de binding met hun kind kunnen versterken.

Het Generatiepact Woondiensten loopt eind dit jaar af en is een instrument om de instroom van jongeren in de sector te bevorderen. Werkgevers moeten namelijk de vrijgekomen formatieruimte invullen met jongeren. Werkgevers hebben voorgesteld het pact te verlengen voor de duur van drie jaar onder dezelfde voorwaarden.

Tot slot hebben werkgevers voorgesteld het instapsalaris voor schoolverlaters en nieuwe instromers te verlagen. Uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat onze instapsalarissen ruim boven het gemiddelde startsalaris in Nederland liggen. De hoogte van de instapsalarissen in de CAO Woondiensten weerhoudt corporaties er soms van jongeren aan te nemen. Dat is jammer. Werkgevers verwachten dat corporaties meer jongeren gaan aannemen als de startsalarissen meer in lijn komen met  het gemiddelde startsalaris in Nederland.

Hybride werken

Werkgevers vinden het belangrijk dat de CAO aansluit bij de tijd van nu, ook op het gebied van tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Werkgevers vinden dat hybride werken niet valt te vangen in een CAO-artikel. Het vraagt om maatwerk. We vinden het belangrijk dat het gesprek over tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt gevoerd op corporatieniveau. Samen met de Ondernemingsraad. Daarom hebben werkgevers voorgesteld om in de CAO op te nemen dat corporaties beleid opstellen voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken in overleg met de Ondernemingsraad. Daar horen dan ook afspraken bij over inrichten van de werkplek, thuiswerken, balans werk-privé etc.

Verder willen werkgevers de thuiswerkvergoeding van € 2 per thuis gewerkte dag continueren tijdens de looptijd van de nieuwe CAO. Tegelijkertijd willen werkgevers de looptijd van de nieuwe CAO gebruiken om een (behoefte)onderzoek te doen naar een ‘waar je werkt’-beleid. De vraag die centraal kan staan in dit onderzoek is of, en hoe reiskostenregelingen flexibeler en 'groener' kunnen, zodat ze beter aansluiten bij de tijd van nu en de ambities van onze sector op het vlak van duurzaamheid.

Scholing en ontwikkeling

Er komen veel ontwikkelingen op de sector af. Werkgevers vinden het belangrijk dat werknemers goed in staat blijven hun werk te doen. In het totaalbod stellen werkgevers voor om via FLOW een campagne scholing en ontwikkeling te gaan uitvoeren. Niet alleen om te laten zien hoe nodig scholing en ontwikkeling is, maar vooral om te laten zien hoe leuk het is en hoeveel mooie instrumenten er voor medewerkers beschikbaar zijn. CAO-partijen werken dit voorstel in gezamenlijkheid uit.

Verder hebben werkgevers in hun totaalbod opgenomen dat medewerkers die in dienst komen bij een corporatie vanaf indiensttreding recht hebben op het individueel loopbaanontwikkelingsbudget (en niet pas vanaf het begin van het volgende kalenderjaar). Tevens is voorgesteld om medewerkers het recht te geven om drie jaar vooruit hun loopbaanontwikkelingsbudget opnemen, omdat soms het budget nog onvoldoende toereikend is om direct een opleiding te volgen die een medewerker wenst.

Reactie bonden

De vakbonden hebben tot onze verbazing overwegend afwijzend gereageerd op het totaalbod. Met name op het gebied van de loonontwikkeling vinden zij ons loonbod ver onder de maat. Werkgevers blijven van mening dat er een prima totaalpakket op tafel ligt met een realistisch en marktconform loonbod. En met aantrekkelijke (nieuwe) arbeidsvoorwaarden voor zowel jong als oud. We zijn er dus nog niet, maar we blijven met elkaar in gesprek.

Vervolg

De volgende onderhandelingsronde is woensdag 15 december aanstaande. De inzet van werkgevers blijft om dit jaar tot afspraken te komen over loonontwikkeling én andere belangrijke CAO-onderdelen zoals duurzame inzetbaarheid en hybride werken.

Via Aedes.nl, onderwerp Arbeidsvoorwaarden houden we je op de hoogte van het onderhandelingsproces. Volg dit onderwerp en je ontvangt automatisch een email alert bij publicatie van een nieuw artikel.