Werkgevers doen ultiem bod voor nieuwe CAO Woondiensten

Nieuws Nieuws · 17 maart 2022
Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De 7e onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten op woensdag 16 maart heeft helaas niet geleid tot een onderhandelingsresultaat. Na een dag intensief en constructief onderhandelen hebben werkgevers in een poging te komen tot een resultaat, een ultiem bod op tafel gelegd.

Als werkgevers vinden wij dat er met dit ultieme bod een aantrekkelijk en evenwichtig pakket aan arbeidsvoorwaarden ligt voor een nieuwe CAO, met een marktconforme loonstijging van 5,4% in 2 jaar en mooie afspraken over onder andere het Generatiepact Woondiensten, verlof, scholing en ontwikkeling en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Wij hebben de hoop dat de vakbondsleden ons ultieme bod ook zo zullen waarderen.

Waaruit bestaat het ultiem bod van de werkgevers?

 • Een CAO met een looptijd van 2 jaar (1 januari 2022 – 31 december 2023).
 • Twee structurele loonsverhogingen:
  • 3% per 1 januari 2022 (met terugwerkende kracht)
  • 2,4% per 1 januari 2023
 • Doorgaan met het Generatiepact Woondiensten voor de duur van 3 jaar en 3 maanden waarbij corporaties de vrijheid hebben om, in positieve zin voor de medewerker, af te wijken van de instapleeftijd van 63 jaar en ook een andere variant kunnen kiezen dan 80% werken, 90% loon en 100% pensioen.
 • De mogelijkheid voor de werknemer om meer verlofuren te sparen voor bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, een sabbatical, mantelzorg, langdurend zorgverlof.
 • Recht op onbetaald verlof (waarbij de werkgever zijn deel van de pensioenpremie doorbetaalt).
 • Aanvulling UWV-uitkering tot 85% van het loon tijdens aanvullend geboorteverlof.
 • Mogelijkheid voor werkgever om feestdagen aan te wijzen in overleg met de Ondernemingsraad die de medewerker mag ruilen voor een andere feestelijke dag.
 • Recht voor de medewerker om toekomstig loopbaanontwikkelingsbudget op te nemen.
 • Voor nieuwe medewerkers vanaf indiensttreding recht op individueel loopbaanontwikkelingsbudget.
 • Integrale campagne ‘Leren en ontwikkelen’ medewerker, leidinggevende, werkgever en corporatie via scholingsfonds FLOW.
 • Verplichting voor corporaties om in overleg met de Ondernemingsraad beleid op het gebied van tijd- en plaatsonafhankelijk werken vast te stellen.
 • CAO-partijen zullen ook een leidraad ontwikkelen voor corporaties die zij gebruiken bij de ontwikkeling van hun beleid wat betreft tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
 • Continuering van de thuiswerkvergoeding van € 2 per thuisgewerkte dag tot en met 31 december 2023.
 • Gezamenlijk onderzoek naar een ‘waar je werkt’-beleid gericht op het faciliteren van plaats- en tijdonafhankelijk werken en het stimuleren van duurzame keuzes voor reizen voor het werk. Daarbij worden verschillende vergoedingen betrokken, zoals de woon/werk tegemoetkoming, zakelijke kilometervergoeding en thuiswerkvergoeding. Het onderzoek wordt gefinancierd via FLOW.
 • Aanpassing van het recht op toeslag voor het werken buiten de normale werktijden (alleen van toepassing als dit in opdracht van de werkgever is).
 • Verlenging van de compensatie voor de PAWW-premie ter hoogte van 0,2%.
 • De werkgeversbijdrage voor vakbondswerk (artikel 11.2 CAO Woondiensten) wordt verhoogd van 19 naar 21,74 euro.
 • Verlaging plaatsvervangingstoeslag van 10% naar 5%  (voor medewerkers die na 1 juli 2022 starten met een plaatsvervanging).
 • Vergewisplicht corporaties wat betreft de beloning van uitzend-, detacherings- en payrollkrachten in lijn te brengen met afspraken die hierover zijn gemaakt in de uitzend-CAO (ABU/NBBU) en in de wet.
 • Tevens wordt door CAO-partijen een voorbeeld inlenersverklaring ter beschikking gesteld aan de branche die corporaties kunnen gebruiken bij de inhuur van uitzendkrachten.
Kijk ook eens bij

Vervolg

De vakbonden gaan het ultieme bod neutraal voorleggen aan hun achterban. Werkgevers hopen dat dit medio april tot een akkoord over een nieuwe CAO Woondiensten zal leiden. Aedes informeert haar eigen achterban de komende tijd waar we nu precies staan.

Via Aedes.nl/ Arbeidsvoorwaarden houden we je op de hoogte van verdere ontwikkelingen.