Digitalisering en informatievoorziening

Convenant Verbeteren Informatievoorziening getekend

Aedes, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) werken de komende jaren samen aan de uitvoering van het convenant. In een brief over meer samenwerking en minder administratieve lasten in het woningcorporatiestelsel informeerde minister Ollongren in 2017 de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal trajecten op het gebied van toezicht en verantwoording in de corporatiesector.

Standard Business Reporting voor alle corporaties

In het convenant is opgenomen dat Standard Business Reporting (SBR) vanaf eind 2018 de standaard wordt voor zowel het jaarverslag als dVi en dPi. SBR is een (inter)nationale standaard voor de uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages, die de Nederlandse overheid gebruikt. Met SBR worden de gegevens in de administratie van corporaties op een standaard manier aangeleverd, op basis van een eenduidige begripsbepaling (taxonomie). Dit maakt uitwisseling van die gegevens eenvoudiger.

CorpoData verdwijnt

CorpoData verdwijnt op termijn. Dat is het platform waar nu nog de uitwisseling van gegevens plaatsvindt. Het is de bedoeling dat corporaties voor de aanlevering van dPi 2018 niet meer CorpoData hoeven te gebruiken, maar de gegevens direct kunnen aanleveren (system-to-system), via Digipoort: de centrale waar het digitale berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Voor corporaties die liever niet de gegevens direct aanleveren, komt er de mogelijkheid om dit handmatig te doen, via een in te richten SBR-portal.

De ondertekenaars van het convenant zorgen ervoor dat corporaties, als zij dat willen, op termijn de gevraagde gegevens met één druk op de knop kunnen versturen aan Aw, WSW, of andere informatievragende partijen. Maar het is aan corporaties zelf of zij dat willen. Het convenant regelt alleen dat het mogelijk is.

Alle partijen vragen minder informatie op

De Aw en het WSW ontwikkelen een set aan gegevens die zij van corporaties nodig hebben (verticaal toezichtsmodel). En zorgen ervoor dat de informatie die zij opvragen, zoveel mogelijk overeenkomt. Gevolg is dat corporaties minder gegevens hoeven te verzamelen en versturen. De convenantspartijen toetsen de set gegevens die Aw, WSW, het ministerie van BZK en Aedes opvragen op nut en noodzaak.

Projectteam

Nu alle partijen het convenant hebben ondertekend, geeft kwartiermaker Hans Blokpoel het programma vorm en inhoud. Blokpoel en het zogeheten ketenteam stellen samen een plan van aanpak op. Daarnaast komt er een ‘gebruikersraad’ die adviseert, waarvoor in ieder geval de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Woonbond worden uitgenodigd.

Lees het nieuwsbericht over de ondertekening van het convenant.