Modelprotocol Signaleringslijst Ongewenst Huurdersgedrag

Expert
Robert Versteeg
Robert Versteeg
Adviseur Sectorontwikkeling

Huurachterstand, agressie en andere soorten structurele overlast? Soms is het nodig om huurders (tijdelijk) de toegang tot sociale huur te ontzeggen. Met het (model)Protocol Signaleringslijst Ongewenst Huurdersgedrag kunnen woningcorporaties bijhouden welke huurders (tijdelijk) niet welkom zijn.

De Aedes werkgroep Signaleringslijst Ongewenst Huurdersgedrag stelde, in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens, dit (model)protocol op. Bij het (model)protocol hoort een (model) Data Protection Impact Assessment (DPIA). Met deze modeldocumenten kunnen corporaties, binnen de kaders van de AVG, bijhouden welke huurders (tijdelijk) niet welkom zijn vanwege bijvoorbeeld een grote huurachterstand, structurele overlast, agressie, woonfraude of hennepteelt.

AVG

Op het verwerken en het delen van persoonsgegevens is de AVG van toepassing. Dus ook op de verwerking van persoonsgegevens voor een Signaleringslijst. Tot medio 2020 gingen corporaties ervan uit dat voor de verwerkingen van persoonsgegevens, zoals beschreven in het protocol, een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) noodzakelijk was. Uit recente rechterlijke uitspraken blijkt dat die vergunning niet meer nodig is. De AP heeft dit bevestigd. Wel gelden voor deze verwerkingen en het delen van persoonsgegevens de algemene regels uit de AVG.

De nieuwe modeldocumenten helpen bij de zorgvuldige opzet en het gebruik van gedeelde signaleringslijsten, die voldoen aan de vereisten van de AVG. Aedes adviseert nadrukkelijk om de documenten integraal te gebruiken. Mogelijk gaat de AP ook corporaties hierop toetsen.

Toepassen op lokale situatie

De modeldocumenten moet u aanpassen aan de lokale of regionale situatie. In de toelichting bij de modeldocumenten leest u hoe u en uw samenwerkingspartners de modellen het beste kunnen gebruiken.

(Model)protocol en (model)DPIA

Met het (model)Protocol Signaleringslijst Ongewenst Huurdersgedrag kunt u bij de verwerking van gegevens in de signaleringslijst voldoende rekening houden met de wettelijk vereiste bescherming van persoonsgegevens. En een juiste afweging van belangen maken.

Met de (model)DPIA brengt u de privacy-risico’s voor betrokkenen in kaart bij het gebruik van de signaleringslijst. Ook kunt u hiermee maatregelen benoemen die deze risico’s wegnemen of verkleinen.

Achtergrond

De werkgroep Signaleringslijst Ongewenst Huurdersgedrag heeft het (model)protocol ontwikkeld, onder begeleiding van Aedes en met advies en feedback van de AP. De deelnemers aan de werkgroep zijn juridische experts van woningcorporaties op het gebied van privacy en huurrecht of zijn inhoudelijk betrokken bij de samenwerkingsverbanden waarbinnen de woonruimteverdeling en dus ook het delen via signaleringslijsten plaats gaat vinden. Juristen en AVG-experts hebben het eindresultaat beoordeeld.