Stand van zaken Europees Aanbesteden

Nieuws Nieuws · 9 december 2019
Expert
Robin van Leijen
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

De Europese Commissie is eind 2017 een inbreukprocedure gestart tegen de Nederlandse staat. De Commissie vindt dat woningcorporaties publieksrechtelijke instellingen zijn en dat zij projecten boven de Europese drempelbedragen Europees moeten aanbesteden. De Nederlandse overheid en Aedes delen deze conclusie niet.

Aedes vindt dat woningcorporaties private organisaties zijn en zodoende niet onder de Europese aanbestedingsregels vallen. De redenatie dat de overheid invloed zou kunnen en willen uitoefenen op corporatieopdrachten lijkt ons vergezocht. In de Woningwet is bovendien expliciet is vastgelegd dat de Nederlandse overheid geen aanwijzingen kan geven aan woningcorporaties met betrekking tot opdrachtverstrekking.

Stand van zaken

Een inbreukprocedure begint met een ingebrekestelling van de Europese Commissie. Hierin verzoekt de Commissie een lidstaat om meer informatie. Als de Commissie vervolgens tot de conclusie komt dat het land niet voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen, kan zij een met redenen omkleed advies sturen: een formeel verzoek om aan het EU-recht te voldoen. Als een lidstaat daar nog steeds geen gevolg aan geeft, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie.

In de inbreukprocedure rondom het al dan niet aanbestedingsplichtig zijn van woningcorporaties, heeft de Commissie tweemaal een ingebrekestelling verstuurd (eind 2017 en begin 2019). Op beide ingebrekestellingen heeft de Nederlandse overheid gereageerd dat woningcorporaties private organisaties en niet aanbestedingsplichtig zijn.

Het is nu aan de Europese Commissie om te besluiten of zij een met redenen omkleed advies gaat versturen. Dit is een besluit waar het college van Eurocommissarissen mee moet instemmen.

Voorbereiding

Vooralsnog blijft dus onduidelijk hoe de inbreukprocedure zal eindigen. Aedes is in overleg met de Nederlandse overheid en de Europese Commissie over de inbreukprocedure. Als een met redenen omkleed advies wordt verstuurd, gaat  Aedes na welke instrumenten zij kan inzetten om de sector voor te bereiden op een eventuele aanbestedingsplicht.

Wij adviseren leden wel om alvast kritisch te kijken naar de eigen inkoopprocedures aan de hand van de Aedes leidraad aanbesteden. Hierover, en over wat u nog meer kunt doen in voorbereiding op een eventuele aanbestedingsplicht, kunt u meer lezen op community Inkoopsamenwerking. U kunt hier ook vragen stellen aan collega’s bij andere corporaties.

Meedoen of meepraten?