Handboek Marktwaardering 2021 beschikbaar

Expert
Jeff van As
Jeff van As
Belangenbehartiger

Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. Dit doen zij aan de hand van het Handboek Marktwaardering. De Autoriteit woningcorporaties heeft het Handboek Marktwaardering 2021 en een nieuw accountantsprotocol eind oktober gepubliceerd. Nu is er een herziene versie beschikbaar waar het gewijzigde tarief van de verhuurderheffing is verwerkt.

In het handboek 2021 zijn twee wijzigingen opgenomen en een aantal verduidelijkingen. Daarnaast is met de vaststelling van het handboek het aangekondigde uitstel van de verplichting inmeten gebruikersoppervlakte conform NEN 2580 definitief uitgesteld

Wijzigingen

  • De afslag op de mutatiekans voor het uitpondscenario vanaf jaar 7 komt te vervallen.
    De gemiddelde mutatiegraad is de afgelopen jaren al sterk gedaald, het ligt daarom niet voor de hand om vanaf jaar 7 deze nog verder te verlagen.   
  • Voor de marktwaarde is het mogelijk dat contracthuren, als gevolg van boveninflatoire huurverhoging, boven de markthuur uitkomen. Dat stond nog niet correct in het handboek en is nu aangepast. Voor de beleidswaarde wijzigt er niets. Dit stond al op de goede manier in het handboek.  

Verduidelijkingen

  • De actualisatie van de hoogte van de normen, waaronder de onderhoudsnormen, en de parameters naar peildatum 31 december 2021.   
  • Blijvend gereguleerd en contracthuur worden niet meer vermeld bij de exploitatieverplichting, aangezien de exploitatieverplichting geldt op het complexniveau. 
  • De percentages voor boveninflatoire huurverhoging in de beleidswaarde worden per woning begrensd op de percentages in de marktwaarde. 

Achtergrond handboek

Het handboek wordt jaarlijks geactualiseerd in nauw overleg met een breed samengestelde klankbordgroep bestaande uit: de Autoriteit woningcorporaties (Aw), Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ministerie van BZK, taxateurs, ICT-leveranciers, accountants, Aedes en vertegenwoordigers van corporaties. Vragen over het handboek kunnen worden gesteld aan de Autoriteit woningcorporaties. Gebruik dan dit contactformulier.  

Het handboek en de bijlages zijn te downloaden op woningmarktbeleid.nl

Download het Handboek Marktwaardering 2021 - update december