Vernieuwd handboek Marktwaardering 2022 beschikbaar

Expert
Jeff van As
Belangenbehartiger

Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. Dit doen zij aan de hand van het Handboek Marktwaardering. Om tot een betrouwbare versie van het handboek te komen is eind maart een update van het handboek gepubliceerd door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). In deze update is de disconteringsvoet aangepast.

Er heeft dit jaar een belangrijke wijziging plaatsgevonden in het publicatieproces. Het volledige handboek is eind oktober gepubliceerd, maar enkele vrijheidsgraden worden uiterlijk 31 januari vastgesteld. Hierdoor kunnen ook ontwikkelingen uit het laatste kwartaal van 2022 worden meegenomen bij de vaststelling, zonder dat dit hoeft te leiden  tot substantiële vertraging in het jaarrekeningproces. Ook moet dit er voor zorgen dat de uitkomsten van de basis- en full versie dichter bij elkaar komen te liggen. Door deze wijziging zal ook de effectenrapportage later worden gepubliceerd, maar wel zo snel mogelijk na de update.

Het bleek niet voor alle corporaties haalbaar om voor het einde van 2022 van al hun woningen de gebruikersoppervlakte volgens NEN 2580 (de meetinstructie) in te meten. Daarom is deze verplichting met nog een jaar uitgesteld. Voor verslagjaar 2022 mogen corporaties gebruikmaken van de methodiek die nu in het  handboek is beschreven.

Wijzigingen in het handboek:

  • De afschaffing van de verhuurderheffing en verhoging van de overdrachtsbelasting zijn verwerkt.
  • De wijzigingen in het huurbeleid op basis van de Nationale Prestatieafspraken en voorgenomen wet Nijboer zijn opgenomen. Voor sociale huur gaat het om een huursomontwikkeling van de cao-loonontwikkeling -0,5% in de jaren 2023, 2024 en 2025. Daarna wordt weer uitgegaan van een inflatievolgende huursom. In de vrije huur gaat het om de laagste van prijsinflatie +1% of looninflatie +1%.
  • Flexwoningen tellen mee als ‘niet reguliere woongelegenheden’ en daarmee voor de materialiteitsgrens op basis waarvan deze woningen al dan niet full gewaardeerd moeten worden.
  • Voor de ontwikkeling van de leegwaarde is uitsplitsing gemaakt op een lager schaalniveau: alle COROP-regio’s en de vier grote steden. 

Achtergrond handboek

Het handboek wordt jaarlijks geactualiseerd in nauw overleg met een breed samengestelde klankbordgroep bestaande uit: de Autoriteit woningcorporaties (Aw), Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), ministerie van BZK, taxateurs, ICT-leveranciers, accountants, Aedes en vertegenwoordigers van corporaties. Vragen over het handboek kunnen worden gesteld aan de Autoriteit woningcorporaties, via het contactformulier.