Vervanging RvC niet altijd goed geregeld in de statuten

Expert
Barbara Mossinkhof
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Onverhoopt kan er in een raad van commissarissen (RvC) een situatie ontstaan waarbij één of meerdere leden van de RvC hun functie niet kunnen uitoefenen. Dat kan tijdelijk zijn (belet) of permanent (ontstentenis). Artikel 30 lid 11 van de Woningwet bepaalt dat de statuten voorschriften dienen te bevatten over de wijze waarop voorlopig in de RvC wordt voorzien ingeval van belet of ontstentenis van de gehele RvC.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft vastgesteld dat niet alle corporaties de bepalingen rond belet en ontstentenis van de hele RvC goed in hun statuten hebben geregeld. Deze conclusie trekt de Aw op basis van een paar gevallen waarbij de voltallige RvC is afgetreden. 

Brief Autoriteit: correcte vermelding van ontstentenis en belet in de statuten

Medio juni 2018 heeft de Aw een brief aan het bestuur van de woningcorporaties gestuurd over de correcte vermelding van ontstentenis en belet in de statuten van de corporatie. De Aw stelt dat er drie wettelijk goedgekeurde maatregelen rond ontstentenis en belet zijn: 

  1. het volgen van de modelreglementen van Aedes en VTW
  2. een bepaling die collega-commissarissen aanwijst
  3. het gebruik van de commissarissenpool van de VTW.

Andere regelingen in de statuten voldoen niet aan de wettelijke eisen. Nu de statuten door de Veegwet Wonen voor 1 januari 2019 dienen te worden aangepast, ziet de Aw dit als een kans om ook de bepalingen over 'ontstentenis en belet' aan te passen. Lees de brief van de Autoriteit voor meer informatie.

Modelstatuten woningcorporaties

Aedes, de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en bestuurssecretarissen van een aantal corporaties hebben eerder de modelstatuten voor corporaties aangepast. Aedes roept haar leden op de gewijzigde statuten te gebruiken als basis voor hun eigen statuten.