Wet bescherming klokkenluiders en aanpassing klokkenluidersregeling

Nieuws Nieuws · 9 februari 2023
Experts
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris
Bart de Jonge
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

De Wet bescherming klokkenluiders is op 24 januari aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal ingaan op een bij koninklijk besluit (KB) te bepalen tijdstip. Dat KB is er nog niet, dus is het nog niet duidelijk wanneer deze wet in werking treedt. Aangenomen mag worden dat dit binnenkort zal gebeuren.

De Wet bescherming klokkenluiders wijzigt op een aantal punten de regels zoals die nu nog gelden volgens de oude Wet Huis voor Klokkenluiders. Zo zijn in de nieuwe wet de eisen aan een klokkenluidersregeling uitgebreid.

Uiterlijk 17 december klokkenluidersregeling aanpassen

Concreet betekent het dat organisaties hun klokkenluidersregeling zullen moeten gaan aanpassen aan de nieuwste eisen. Dat hoeft door werkgevers met 50 tot 249 werknemers niet meteen te gebeuren. Zij moeten er op grond van de Wet bescherming klokkenluiders voor zorgen dat hun klokkenluidersregeling uiterlijk 17 december 2023 is aangepast aan de nieuwe eisen.

Sommige wettelijke eisen moeten overigens nog worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die nog niet is gepubliceerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe eis dat in de klokkenluidersregeling vastligt hoe een vermoeden van een misstand anoniem gemeld kan worden bij een onafhankelijke functionaris.

Aanpassing model-klokkenluidersregeling volgt spoedig

De Governancecode woningcorporaties 2020 schrijft voor dat woningcorporaties een klokkenluidersregeling hebben. We zullen de huidige model-klokkenluidersregeling op Aedes.nl aanpassen nadat bekend is wanneer de Wet bescherming klokkenluiders én de AMvB in werking treden. Wij houden je uiteraard op de hoogte wanneer de geactualiseerde versie van de model-klokkenluidersregeling op Aedes.nl staat.

Heb je vragen over dit onderwerp?