Half procent bewoners corporatiewoningen vraagt regeling huurbetaling

Persbericht Persbericht · 24 augustus 2020

Woningcorporaties helpen huurders als zij als gevolg van de coronacrisis moeilijk hun huur kunnen betalen. Tot nu toe heeft een half procent van de bewoners om een dergelijke regeling gevraagd, blijkt uit een enquête van Aedes. Per geval wordt een individuele maatwerk-oplossing gezocht. De huurachterstanden bij corporaties namen tot nu toe nauwelijks toe.

Als gevolg van de coronacrisis krijgen sommige mensen te maken met terugval in inkomsten. Daardoor kan het, soms tijdelijk, lastig worden de vaste lasten te betalen. Woningcorporaties spraken af dat zij huurders met dergelijke betalingsproblemen individueel helpen en een maatwerk-oplossing zoeken die aansluit bij hun situatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn een betalingsregeling of tijdelijk een lagere huur.

Beperkt aantal verzoeken

Uit een enquête van Aedes onder ruim 150 corporaties blijkt dat een half procent van de bewoners bij hun corporatie een verzoek heeft ingediend voor een regeling voor huurbetaling. Deze verzoeken werden in de meeste gevallen gehonoreerd. Bij veel huurders bleek hun financiële situatie snel weer te zijn verbeterd, bijvoorbeeld dankzij de inkomensondersteuning vanuit de regering. De huurachterstanden zijn tot nu toe nauwelijks toegenomen tijdens de coronacrisis. Vooralsnog lijken relatief weinig huurders financieel hard te worden getroffen door de coronacrisis.

Huisuitzettingen uitgesteld

Corporaties stelden vrijwel alle huisuitzettingen tijdens de coronacrisis uit, zeker die vanwege huurschuld. Alleen huisuitzetting op basis van bijvoorbeeld criminele activiteiten gingen door. Inmiddels starten corporaties weer met het aanzeggen van ontruimingen. Een aanzegging leidt in de praktijk in drie van de vier gevallen tot betaling van de huurschuld, zonder dat de ontruiming hoeft plaats te vinden. Corporaties blijven afwegen of het verantwoord is daadwerkelijk tot ontruiming over te gaan.

Zakelijke huurders

Corporaties hebben ook zakelijke huurders, die panden met een maatschappelijke functie of bedrijfspanden huren. Vooral onder huurders van bedrijfspanden komen betalingsproblemen relatief vaker voor.

Gematigd huurbeleid

Woningcorporaties voeren een gematigd huurbeleid, afgesproken met de Woonbond in het Sociaal Huurakkoord. Dat betekent voor de meeste bewoners dat hun huur niet meer stijgt dan inflatie. Daarnaast kunnen huurders die ten opzichte van hun huur een relatief laag inkomen hebben, bij hun corporatie een aanvraag doen voor huurbevriezing of huurverlaging. De overgrote meerderheid van corporaties biedt deze of een andere vorm van maatwerk. In het eerste half jaar van 2020 deed 0,5 procent van de huurders succesvol een beroep op deze regeling: hun huur werd bevroren of verlaagd.

Betalingsproblemen vooralsnog beperkt

Aedes concludeert dat tot nu toe relatief weinig van haar huurders als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen komt en dat de individuele maatwerk-regeling effectief werkt. Gelukkig, maar het blijft opletten: huishoudens kunnen na een inkomensterugval snel problemen krijgen met het betalen van al hun uitgaven voor levensonderhoud.

Risicogroep

Zo’n 80 procent van de corporatiehuurders heeft een uitkering en/of een huurprijs onder de aftoppingsgrens, waardoor ze in aanmerking komen voor huurtoeslag. Deze huurders worden naar verwachting minder snel geraakt door een inkomensdaling. Of ze komen, gezien hun huurprijs, minder snel in betalingsproblemen. Huurders met een huurprijs boven de aftoppingsgrens komen nu al in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging.

Naar schatting werkt zo’n 10 procent van de huurders van corporaties in loondienst of zelfstandig én heeft een huurprijs boven de aftoppingsgrens. Deze laatste groep loopt het grootste risico geraakt te worden door inkomensverlies tijdens een economische crisis. Bij hen is de kans dus groter dat ze een beroep moeten doen op maatwerk-regelingen (betalingsuitstel en/of huurkorting). Het behouden van koopkracht is voor hen cruciaal.