Huurbevriezing voor alle sociale huurwoningen en compensatie voor woningcorporaties

Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Bij alle huurders van sociale huurwoningen wordt dit jaar de huur bevroren en er komt financiële compensatie voor woningcorporaties. Minister Ollongren (BZK) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten hoe ze de motie huurbevriezing uitwerkt, die de Tweede Kamer eerder aannam.

Uitwerking huurbevriezing

De huren van woningcorporaties zouden gemiddeld met het inflatiepercentage stijgen. Als gevolg van de motie mogen de huren dit jaar echter helemaal niet omhoog; ze worden eenmalig ‘bevroren’. De bevriezing geldt voor alle gereguleerde woningen van woningcorporaties, waaronder ook onzelfstandige woningen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. De huurbevriezing is ook van toepassing op gereguleerde woningen bij particuliere verhuurders.

Ook inkomensafhankelijke huurverhogingen zijn niet toegestaan. Daarmee gaat de uitwerking voor corporaties veel verder dan bij bevriezing van de huursom. Dan was immers nog maatwerk mogelijk geweest. Sommige corporaties hebben met gemeenten en huurders afgesproken dat hun huursom met één procent boven inflatie mag stijgen. Die mogelijkheid vervalt nu echter.

De huren mogen nog wel worden verhoogd bij mutatie (harmonisatie) en bij verduurzaming. In het laatste geval is wel instemming van huurders nodig. De huurbevriezing komt bovenop de Wet eenmalige huurverlaging, die sinds 1 januari 2021 van kracht is. Aedes blijft in overleg met het ministerie van BZK om helderheid te krijgen over alle details.

Compensatie verhuurders

De minister geeft aan dat het kabinet verhuurders compenseert via de verhuurderheffing. Ze maakt daarvoor structureel 200 miljoen euro vrij. Die compensatie was in de motie niet geregeld. Aedes heeft daar meteen op aangedrongen. Het verlies aan huurinkomsten zou anders immers onvermijdelijk ten koste gaan van hoognodige investeringen in bijvoorbeeld nieuwbouw en verduurzaming. Dat is nu niet het geval, hoewel het risico bestaat dat de compensatie voor de ene corporatie anders uitvalt dan voor een andere.

Maatregel niet effectief

Aedes plaatste eerder al grote vraagtekens bij de effectiviteit van de huurbevriezing. Dat is niet omdat corporaties zich geen zorgen maken over betaalbaarheid, dat is juist hun prioriteit. Daarom maakten zij immers afspraken over huurmatiging en maatwerk in het Sociaal Huurakkoord. Maar met een algemene huurbevriezing krijgen alle huurders weliswaar iets lagere lasten, maar daarvan profiteren ook huurders die het helemaal niet nodig hebben. En juist voor mensen met betaalrisico’s is het nauwelijks een oplossing. Maatregelen die zich specifiek richten op de mensen die het nodig hebben, bijvoorbeeld via de huurtoeslag, sorteren veel meer effect.