Klachtenreglement Aedes verplicht

Expert
Bart de Jonge
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

De Woningwet verplicht corporaties om voor de afhandeling van klachten een reglement op te stellen. Met de voorgestelde wijziging van artikel 55b van de Woningwet vindt de aanwijzing van een klachtenregeling voor corporaties voortaan plaats bij ministerieel besluit. 

De regering is van plan het actuele voorbeeld-klachtenreglement (versie 15 oktober 2018) van Aedes aan te wijzen als het geldende reglement. 

Leidraad bij inrichten klachtencommissie

Het voorbeeld-klachtenreglement van Aedes is een leidraad bij de inrichting en organisatie van de klachtencommissie bij woningcorporaties. Afwijken op onderdelen mag, liet de minister van BZK op 9 november 2020 weten.

Minimale voorwaarden

Wel moeten de klachtencommissies van de corporaties zich houden aan de minimale voorwaarden uit het voorbeeld-klachtenreglement van Aedes. Zoals bijvoorbeeld de minimale voordracht van leden van de klachtencommissie door de huurdersorganisatie. Dit garandeert de positie en de rechten van de huurder.

Een andere minimale voorwaarde is dat de huurder aanvullend de mogelijkheid heeft om een klacht voor te leggen aan de Huurcommissie. Maar dit kan alleen nadat eerst de klachtenprocedure bij de woningcorporatie is doorlopen of als de corporatie de klacht niet binnen een redelijke termijn behandelt. Aedes en het ministerie overleggen op welke wijze deze voorwaarde aan het huidige voorbeeld-klachtenreglement van Aedes kan worden toegevoegd. 

Kijk ook eens bij

Transparantie

Aedes roept haar leden op om transparant te zijn over de manier waarop de huurder een klacht kan indienen en het bestaan van een onafhankelijke klachtencommissie. Het komt nog te vaak voor dat het voor een huurder of kandidaat-huurder niet duidelijk is hoe en waar deze een klacht kan indienen over het (nalaten van) handelen door de corporatie.