Maximering WOZ-punten in WWS uitgesteld

Nieuws Nieuws · 5 oktober 2021
Expert
Bob Witjes
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer laten weten het Besluit inzake maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering uit te stellen tot 1 januari 2022.

Over het ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) heeft de commissie voor Binnenlandse Zaken vragen gesteld. Op 8 juli 2021 zijn deze vragen en de antwoorden hierop besproken. De commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de minister hierbij gevraagd het besluit uit te stellen. En daar geeft ze nu gehoor aan.

Na het zomerreces komt dit onderwerp terug in een tweeminutendebat. 

Tweeminutendebat

Op 29 september 2021 debatteerde de Tweede Kamer in een tweeminutendebat over het voorstel om het puntenaandeel van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel (WWS) te maximeren op 33% voor zowel nieuwe als bestaande huurwoningen. Aedes heeft in een brief aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken laten weten dit voorstel te ondersteunen. 

In de brief vraagt Aedes wel aandacht voor de financiële impact die de voorgestelde maximering voor individuele corporaties kan hebben. Vooral als een corporatie veel woningen heeft die – als gevolg van de maximering – bij nieuwe verhuring niet meer kunnen worden aangeboden met een geliberaliseerd contract. Dit betekent tegelijkertijd dat over deze woningen dan verhuurderheffing betaald moet worden, waardoor het negatieve financiële effect nog groter wordt. En bij de bepaling van de verhuurderheffing wordt nog wel uitgegaan van de volledige WOZ-waarde.

Moties

Tijdens het debat zijn 8 moties ingediend. De belangrijkste zijn:

  • Het voorstel de maximering voor alle huren te laten gelden en niet alleen die boven de liberalisatiegrens.
  • Het puntenaandeel van de WOZ-waarde in het WWS te maximeren op 20%.
  • Het WOZ-aandeel in de verhuurderheffing te bevriezen, zolang de verhuurderheffing nog bestaat. Dit omdat de WOZ-waarde nog ieder jaar oploopt en daarmee de heffing ook.

De Tweede Kamer heeft deze 3 moties op 5 oktober 2021 verworpen.

Een motie over onderzoeken hoe het WWS inzichtelijk en uitlegbaar kan worden gemaakt is wel aangenomen.