Raad van State negatief over wetsvoorstel huurtoeslag

Nieuws Nieuws · 30 januari 2023
Experts
Bob Witjes
Belangenbehartiger
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Het kabinet moet haar wetsvoorstel voor hervorming van de huurtoeslag in zijn huidige vorm niet indienen, zo adviseert de Raad van State. Twee derde van de ontvangers gaat erop achteruit, terwijl de huurtoeslag juist bedoeld is om huishoudens met lage inkomens betaalbaar te laten wonen. Ook wordt de regeling niet eenvoudiger, het aantal terugvorderingen zal niet minder worden en er zijn juist meer bezwaren en klachten te verwachten.

Grote negatieve inkomensgevolgen

Het kabinet heeft voorgesteld de huurtoeslag alleen nog afhankelijk te maken van het inkomen van een huishouden en niet meer van de daadwerkelijke huur. Daarvoor zouden normhuren komen, voor de meeste huurders van € 520. Invoering van normhuren heeft voor een groot deel van de huurtoeslagontvangers echter een negatief financieel effect, aldus de Raad van State.

Eerder liet een impactanalyse van het Nibud al zien dat tweederde van de huurtoeslagontvangers erop achteruit zou gaan. ‘Hiermee wordt geen blijk gegeven van de centrale doelstelling van de huurtoeslag als ondersteuningsinstrument: het waarborgen dat huishoudens met lage inkomens in betaalbare woningen kunnen wonen. Het voorkomen van gevolgen voor de rijksbegroting is leidend, niet de financiële effecten voor burgers’ is de stevige conclusie van de Raad. Daarbij komt de investeringsruimte van corporaties onder druk, aldus het advies. Ook hier mee gaat het kabinet in tegen een eigen beleidsdoelstelling.

Kijk ook eens bij

Geen vereenvoudiging

Een ander doel is vereenvoudigen van de regeling en het verminderen van terugvorderingen. De Raad van State stelt echter dat het voorstel daar maar beperkt aan bijdraagt. Ook de Belastingdienst meent dat het wetsvoorstel voor hen niet tot vereenvoudiging leidt. Sterker nog: vanwege de complexiteit, de inkomenseffecten en de overgangstermijn van vijf jaar met twee systemen verwacht zij een forse toename van het aantal vragen, klachten en bezwaren. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk wees er eerder al op dat het werken met fictieve huren het risico van veel bezwaarschriften in zich bergt.

Aedes: voorstel maakt betaalbaar wonen alleen maar moeilijker

Ook Aedes en een groot aantal andere partijen reageerden eerder al negatief op de kabinetsvoorstellen. De huurtoeslag wordt algemeen beschouwd als goed werkende en effectieve ondersteuning voor de juiste mensen.

Er zijn mogelijkheden de regeling praktisch te verbeteren, maar het kabinetsvoorstel maakt betaalbaar wonen voor lage inkomens alleen maar moeilijker. Des te zorgwekkender in deze tijden van hoge inflatie.