Toewijzingsregels veranderen per 1 januari 2022

Expert
Bob Witjes
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Ook verandert de manier waarop wordt omgegaan met de vrije toewijzingsruimte. Deze en andere wijzingen van de toewijzingsregels zetten we in dit artikel op een rijtje.

Woningcorporaties mogen hun woningen in het DAEB-segment niet zomaar aan iedereen toewijzen. In eerste instantie gaan deze woningen naar mensen met een laag inkomen, die weinig kans hebben op een woning in de marktsector. Daarom is er al jaren een inkomensgrens, ook wel de DAEB-inkomensgrens genoemd, die jaarlijks wordt geïndexeerd. Aan deze basisgedachte verandert niets.

Onderscheid naar huishoudsamenstelling

In de huidige regels geldt voor alle huishoudsamenstellingen dezelfde inkomensgrens. Dat verandert per 1 januari 2022. Voor eenpersoonshuishoudens wordt de huidige grens geïndexeerd naar 40.765 euro (was 40.024 in 2021). Voor meerpersoonshuishoudens gaat een hogere grens gelden: 45.014 euro (prijspeil 2022). Deze nieuwe DAEB-inkomensgrenzen worden ieder jaar geïndexeerd.

80-10-10 wordt 85-7,5-7,5

Op dit moment moeten corporaties minimaal 80% van hun DAEB-woningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot en met 40.024 (prijspeil 2021). Maximaal 10% mag naar huishoudens met een (laag) middeninkomen tot en met 44.655 euro (prijspeil 2021) en maximaal 10% mag vrij worden toegewezen. Het is wel de bedoeling dat corporaties daarbij voorrang geven aan mensen met een urgentiestatus.

Bij de nieuwe toewijzingsregels verdwijnt de ‘tussencategorie’ voor mensen met een (laag) middeninkomen. In principe moeten corporaties vanaf 1 januari 2022 92,5% van de woningen toewijzen aan de doelgroep. Dat zijn dus eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot en met 40.765 euro (prijspeil 2022) en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot en met 45.014 euro (prijspeil 2022).

Corporaties mogen 7,5% vrij toewijzen. Dit percentage van 7,5% mag echter worden verhoogd naar maximaal 15%. Je moet dan als corporatie hierover afspraken maken met de gemeente en huurdersorganisatie en dit vastleggen in de prestatieafspraken. In dat geval moet er dus minimaal 85% van de woningen naar de doelgroep. 

Belangrijk is dat, wanneer je in meerdere gemeenten prestatieafspraken maakt, je in al die gemeenten moet vastleggen dat je de vrije toewijzingsruimte vergroot. In je administratie moet je ook per gemeente bijhouden hoeveel toewijzingen er naar de doelgroep gaan en hoeveel niet. De Autoriteit woningcorporaties toetst uiteindelijk op corporatieniveau.

Géén afspraken over meer ruimte vrije toewijzingen in prestatieafspraken:
  Huishoudtype Inkomen Toewijzen
Doelgroep Eenpersoonshuishouden Tot en met € 40.765  Minimaal 92,5%
Meerpersoonshuishouden Tot en met € 45.014
Geen doelgroep Alle huishoudtypes Hoger dan doelgroepgrenzen Maximaal 7,5%
Wél afspraken over meer ruimte vrije toewijzingen in prestatieafspraken:
  Huishoudtype Inkomen Toewijzen
Doelgroep Eenpersoonshuishouden Tot en met € 40.765 Minimaal 85%
Meerpersoonshuishouden Tot en met € 45.014
Geen doelgroep Alle huishoudtypes Hoger dan doelgroepgrenzen Maximaal 15%*

* Het is ook mogelijk een ander percentage af te spreken, bijvoorbeeld 10%.

De indexeringspercentages die worden gebruikt om de inkomens uit voorgaande jaren te indexeren naar het nvieau van 2022 zijn: 

  • Index T-1: 1,0185
  • Index T-2: 1,0438

Passend toewijzen

Naast de 85-7,5-7,5-regel gelden er ook regels voor passend toewijzen. Bij ten minste 95% van de woningen die de corporatie toewijst aan huishoudens met een inkomensgrens onder de grens voor passend toewijzen (de huurtoeslaggrens) moet de kale huur onder de zogenoemde aftoppingsgrens liggen. Er is een marge van 5% voor uitzonderingssituaties. Dit verandert niet, maar het wordt mogelijk om deze marge van 5% te compenseren met het volgende jaar.

De inkomensgrenzen voor passend toewijzen voor volgend jaar zijn ook bekend, net als de aftoppingsgrenzen. Die laatste zijn dit jaar niet geïndexeerd, vanwege de huurbevriezing in 2021.

Soort huishouden Inkomensgrens Aftoppingsgrens
Eenpersoons €24.075 (was € 3.725) €633,25 (zelfde als 2021)
Tweepersoons €32.675 (was €32.200)
Drie- en meerpersoons €678,66 (zelfde als 2021)
Eenpersoons (ouderen) €23.975 (was €23.650) €633,25 (zelfde als 2021)
Tweepersoons (ouderen) €32.550 (was 32.075)
Drie- en meerpersoons (ouderen) €678,66 (zelfde als 2021)

Daarnaast is er vanaf 2022 een uitzondering voor ouderen met vermogen. Een corporatie mag ook een woning toewijzen met een huur boven de aftoppingsgrens als het vermogen van een oudere hoger is dan € 118.479 (alleenstaanden, prijspeil 2021) of € 148.819 (meerpersoonshuishoudens, prijspeil 2021). Deze toewijzing telt dan in zijn geheel niet mee voor het passend toewijzen (en dus ook niet als een passende toewijzing voor de 95% passende toewijzingen die je moet halen als corporatie). NB: In een eerdere versie van dit bericht stond vermeld dat de toewijzing kan worden gezien als ‘passend’ en dus meetelt voor de 95%. Dat bleek een fout en is dus niet het geval. In de praktijk blijkt namelijk dat er een specifieke groep ouderen is die - gezien hun woonwensen en mogelijke toekomstige zorgbehoefte - een iets duurdere huurwoning in de DAEB-tak kan en wil betalen dan waarvoor zij op basis van hun inkomen in aanmerking komen.

Toetsing van het vermogen gaat op basis van de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Als deze niet toereikend blijkt door een wijziging van het vermogen (bijvoorbeeld bij de (aanstaande) verkoop van een woning), kunnen andere bewijsstukken volstaan. Denk aan (een combinatie van) een recent bankafschrift, de akte van verkoop van de eigen woning (voor zover van toepassing) of de aanslag van de WOZ-waarde van de woning. Zie hiervoor bijlage 4 van het BTIV. Omdat andere zaken (bijv. openstaande hypotheek) niet worden genoemd is de check van die zaken ook niet nodig vereist. Uiteraard kun je er als corporatie wel voor kiezen om deze documenten op te vragen bij de kandidaat-huurder, om goed af te kunnen wegen of de huur ook past bij het vermogen van de kandidaat-huurder. Ook zou je de toewijzing voorwaardelijk kunnen maken aan het daadwerkelijk wijzigen van het vermogen (bijvoorbeeld aan het daadwerkelijk verkopen van de woning).

Let op: alléén als een oudere zelf een verzoek indient om een duurdere woning te huren - bijvoorbeeld omdat die woning zorgvoorzieningen heeft - mag je als corporatie het vermogen toetsen en afwijken van de normale regels. Alléén bij zo’n verzoek mag je het vermogen te toetsen. Dat hoeft niet bij alle andere toewijzingen.

Kijk ook eens bij

Liberalisatiegrens en kwaliteitskortingsgrens

Ook de liberalisatiegrens voor 2022 is bekend, net als de kwaliteitskortingsgrens. Die laatste is vanwege de huurbevriezing niet geïndexeerd. De liberalisatiegrens wel, die wordt niet geïndexeerd me de huurprijsontwikkeling, maar met de inflatie.

  • Kwaliteitskortingsgrens: € 442,46 (zelfde als 2021)
  • Liberalisatiegrens: € 763,47 (was 752,33 euro)

Zie voor alle achtergronden ook:

De informatie over de inkomensgrens en het passend toewijzen en de informatie over de huurtoeslag en de huurgrenzen op de website van de overheid. Deze digitale informatie vervangt de jaarlijkse MG-circulaire over de parameters huurtoeslag en overige bedragen wonen.