Verruiming vastleggen persoonsgegevens is nodig

Nieuws Nieuws · 19 november 2021
Expert
Bart de Jonge
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Om preventief en succesvol te kunnen handelen bij overlast of bij het huisvesten van kwetsbare doelgroepen, is het essentieel dat er voor corporaties meer ruimte komt in de wet om persoonsgegevens te verwerken. Het is nu niet toegestaan dat corporaties gegevens die duiden op de gezondheidssituatie van een huurder of op informatie over eventuele strafbare feiten, opslaan of delen met anderen. Een nieuw wetsvoorstel is in de maak.

Onlangs stuurde demissionair minister Ollongren (BZK) een brief naar de Tweede Kamer waarin zij stelt dat ‘woningcorporaties binnen hun wettelijke taak [om] grip te kunnen houden in een wijk en op het tegengaan van overlast’ onder voorwaarden de mogelijkheid moeten krijgen om bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens) en strafrechtelijke gegevens vast te leggen of te delen. Dit voorstel komt voort uit onderzoek en de inbreng van stakeholders bij de evaluatie van de Woningwet, waaronder van Aedes.

Veiligheid

De sector is zich er van bewust dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met persoonlijke gegevens van (potentiële) individuele huurders, maar waakt ook voor de veiligheid van overige bewoners en haar eigen medewerkers. Als corporaties signalen van bijvoorbeeld een wijkagent of zorgverlener over een huurder ontvangen en dit zouden mogen registreren dan kunnen zij hun medewerkers tijdig waarschuwen en indien nodig (voorzorgs)maatregelen treffen. Maar dat is nu dus (nog) niet toegestaan. 

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat corporaties vastleggen welke stoornis betrokkene precies zou hebben en ook niet welk behandelplan of medicijnen betrokkene krijgt. Maar wel moet het mogelijk zijn op te schrijven dat er iets aan de hand is, dat de betrokkene mogelijk agressief of destructief is (gevaar op brandstichting, niet meer weten hoe het gasfornuis werkt, vernieling of verwaarlozing) en of de betrokkene daarvoor wel of geen hulp krijgt. Corporaties moeten geïnformeerd zijn en blijven. Ook is het noodzakelijk om bij toewijzing van aangepaste woningen of bij het aanbrengen van WMO-voorzieningen te verantwoorden waarom de huurder daarvoor in aanmerking komt. 

Al dat soort noodzakelijke notities worden formeel als strafrechtelijke of bijzondere (medische) persoonsgegevens aangemerkt en zijn dus niet toegestaan. Tenzij er daarvoor een specifieke wettelijke grondslag bestaat. 

Kijk ook eens bij

Vervolg

Op basis van de onderzoeksresultaten en de reacties op het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de Evaluatie wordt de komende periode een nieuw wetsvoorstel voorbereid. Dit nieuwe wetsvoorstel geeft woningcorporaties een wettelijke rechtsgrond om noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken. Wanneer dit voorstel verwacht wordt, is nog niet duidelijk.