Aedes: 3 van de 10 nieuwe huizen moeten sociale huurwoning zijn

Nieuws Nieuws · 29 maart 2023
Experts
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger
Job Borggreve
Belangenbehartiger

Er is meer regie op de woningmarkt nodig om alle woningzoekenden in Nederland een betaalbare woning te bieden. Aedes steunt dan ook het voorstel voor de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting van minister De Jonge, dat hiervoor het fundament legt. De sturing op voldoende sociale huurwoningen mag zelfs nog wel wat steviger: wat Aedes betreft moet voorlopig in iedere gemeente 3 van de 10 te bouwen nieuwe huizen een sociale huurwoning zijn.

Meer regie op volkshuisvesting noodzakelijk

Aedes pleit al langer voor meer regie van de overheid op de volkshuisvesting. De afgelopen jaren hebben immers laten zien dat de markt niet vanzelf zorgt voor voldoende en betaalbare nieuwbouwwoningen. Ook is evident meer nodig dan bestuurlijke afspraken over ambities.

Aedes is daarom groot voorstander van de principes onder het wetsvoorstel: de wet geeft overheden de basis om afspraken over nieuwbouw en woonbeleid afdwingbaar te maken en maatregelen te nemen als die niet worden nagekomen. Zo wordt een rechtvaardige afweging van volkshuisvestelijke belangen bij alle partijen geborgd. Of de wet gaat werken is wel afhankelijk van duidelijke doelstellingen en definities en van effectieve instrumenten om te interveniëren.   

Betere waarborgen voor voldoende sociale huur nodig

Het wetsvoorstel bevat nu bijvoorbeeld te ingewikkelde regels voor de aandelen sociale huur in de nieuwbouw per gemeente. Wat Aedes betreft kunnen die beter worden vervangen door een duidelijke regel: 30% van de nieuwbouw in elke gemeente is sociale huur. Dan ontstaat er een veel betere waarborg dat er voldoende sociale huurwoningen gebouwd worden en dat woningcorporaties hun afspraak waar kunnen maken om de komende jaren 250.000 sociale huurwoningen te bouwen.

Gelijke regels alle verhuurders sociale huur

De nieuwe definitie voor sociale huur is een stap vooruit, maar creëert geen gelijk speelveld. Particuliere verhuurders kunnen zich exclusief blijven richten op huishoudens met een inkomen net onder de inkomensgrens. Tegelijkertijd wijzen woningcorporaties vooral woningen toe aan huishoudens met een veel lager inkomen én aan urgenten. Aedes pleit voor dezelfde regels in de nieuwbouw: iedere sociale verhuurder moet in de volledige breedte van de volkshuisvesting opereren.

Daarnaast pleit Aedes voor een evenredige verdeling van urgenten over regio’s. Provincies kunnen die verdeling bewaken en afdwingen als gemeenten er samen niet uitkomen.

Voldoende ambtenaren?

Aedes en corporaties maken zich daarnaast zorgen over de ambtelijke capaciteit die nodig is om deze wet uit te voeren. Rijk, provincies en gemeenten krijgen er een belangrijke taak bij: het sturen op betaalbare (nieuwe) woningen die passen bij de doelgroep. Komen daarvoor overal voldoende ambtenaren beschikbaar?

Consultatie over wet

Aedes heeft een formele consultatiereactie ingediend, die je hier kunt lezen. De reactie bevat allerlei suggesties voor minister De Jonge om het wetsvoorstel aan te scherpen. Na verwerking van de consultatiereacties van alle partijen legt de minister de wet aan de Tweede Kamer voor, dat wordt naar verwachting voor de zomer. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2024 ingaat.