Rapportage kabinet: Staat van de Woningmarkt 2018

Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren de huren verder gematigd. Daarnaast investeren ze steeds meer in duurzaamheid. Door de toenemende lastendruk moeten corporaties wel keuzes maken en daardoor komt de nieuwbouw steeds verder onder druk te staan. Dit zijn de belangrijkste bevindingen over de sociale huursector in de Staat van de Woningmarkt 2018. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het kabinet de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de woningmarkt.

De belangrijkste punten uit het rapport op een rij: 

  • Betaalbaarheid van de huren blijkt ook uit deze rapportage voor corporaties belangrijk. Corporaties verhogen de huren sinds 2014 elk jaar minder dan het jaar ervoor ten opzichte van de inflatie. In 2018 stegen de huren gemiddeld zelfs met niet meer dan de inflatie.
  • Corporaties investeerden in 2017 bijna 30 procent meer in duurzaamheid dan in het jaar ervoor: dat is zo’n 1,8 miljard euro. Ook op dit maatschappelijk vraagstuk nemen corporaties hun verantwoordelijkheid.
  • Het tekort aan (sociale) huur- en koopwoningen blijft ook de komende jaren groot. In alle sectoren is meer nieuwbouw nodig om het woningtekort op te lossen. 

Nieuwbouw

Uit de rapportage blijkt dat er de komende jaren 75- tot 80.000 woningen per jaar bij moeten komen. Corporaties hebben in de Aedes Woonagenda het voornemen uitgesproken om in 2021 34.000 woningen per jaar te bouwen. De Staat van de woningmarkt concludeert dat corporaties tijdens de crisis onvoldoende konden bouwen door de invoering van de verhuurderheffing en de beperking van de doelgroep door de inkomensgrens. De nieuwbouwproductie is gedaald tot 14.000 woningen in 2015, concludeert het rapport. Ook in de jaren na 2015 is de woningbouwproductie elk jaar rond dat aantal blijven hangen. Het kabinet ziet dit zelf als een gemiste kans. Corporaties waren immers altijd de partijen die de nieuwbouwproductie in een crisis op peil hielden. Aedes is blij dat de overheid dit nu zelf constateert en roept het kabinet dan ook op de lasten voor corporaties te verlagen, zodat zij weer een grotere bijdrage kunnen leveren aan de nieuwbouwproductie.

Verhuizen

In het rapport wordt niet concreet gekeken naar de (toekomstige) behoefte van sociale huurwoningen. Wel is er gekeken naar de verhuiskansen. Het blijkt dat huurders van een sociale huurwoning makkelijker een nieuwe duurdere huurwoning of koopwoning vinden, dan een andere sociale huurwoning. Dit zegt volgens Aedes iets over de wachtlijsten, de behoefte aan sociale huurwoningen en de mogelijkheid om binnen de sector door te stromen.