Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties: ‘Waar een wil is, is een weg’

Nieuws Nieuws · 7 februari 2023
Expert
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

De nieuwbouw van sociale huurwoningen door woningcorporaties laat een versnelling zien. Hoewel de resultaten nog achterblijven bij de ambities, wordt het gaspedaal verder ingedrukt. Dat concludeert de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties (TNW) in haar nieuwe rapportage. De Taskforce blijft zich inzetten om factoren die de nieuwbouw belemmeren of vertragen weg te nemen. Onder andere door het met raad en daad bijstaan van corporaties en gemeenten.

Goede verhoudingen sleutel tot succes

De Taskforce publiceerde haar Najaarsrapportage 2022 op 7 februari 2023De ervaringen van de TNW leren dat het uitdagend kan zijn om de kloof tussen ambities en uitvoering te overbruggen. Toch zijn er woningcorporaties die er de afgelopen jaren in geslaagd zijn relatief veel te bouwen door succesvolle samenwerking met gemeenten en marktpartijen.

Deze soepele samenwerking is echter nog geen gemeengoed. Er valt nog veel te winnen door meer te investeren in afstemming en wederzijds begrip om een soepel en snel plan- en bouwproces te bevorderen. Dat kan de oplevering van nieuwe woningen drastisch versnellen. Naast kennis, ervaring en goede verhoudingen zijn er praktische en creatieve oplossingen nodig om vertraging te voorkomen. Partijen kunnen hierin nog veel van elkaar leren.

Van ‘waarom’ naar ‘hoe?’

De overtuiging dat er zo snel mogelijk meer betaalbare woningen bijgebouwd moeten worden, wordt breed gedeeld. Woningcorporaties hebben afgesproken om voor eind 2030 ten minste 250.000 nieuwe sociale huurwoningen en 50.000 woningen in de middenhuur te bouwen. Daarmee verschuift de vraag van ‘waarom is het nodig?’ naar ‘hoe voeren we het uit?’ De Taskforce draagt daaraan de komende periode bij door:

  • Corporaties en overheden met raad en daad bij te staan bij nieuwbouw.
  • Bemiddeling om te werken aan goede relaties tussen corporaties, gemeenten en provincies.
  • Het operationaliseren van kennis over betaalbare woningbouw aan de hand van goede voorbeelden. Bijvoorbeeld over het instrumentarium van lokale en regionale overheden om grondposities te verwerven of de condities voor sociale woningbouw te optimaliseren.
  • Locatiescanners die gemeenten en corporaties helpen om geschikte locaties te definiëren en concrete plannen voor deze locaties bespreek- en uitvoerbaar te maken.

Een lange adem

De TNW heeft in het voorjaar van 2022 aanbevelingen geformuleerd voor verbetering van de condities voor het bouwen. Opvolging van die aanbevelingen heeft tijd nodig, maar de aanbevolen stelselverandering is ingezet. Zie bijvoorbeeld het ondertekenen van de Nationale Prestatieafspraken en de start van de programma’s Wonen en Een Thuis voor Iedereen. De eerste impact is inmiddels zichtbaar. Het vastleggen van definities, rollen en verantwoordelijkheden geeft duidelijkheid aan corporaties, overheden en andere stakeholders.

De TNW blijft aandacht vragen voor het oplossen van (institutionele) belemmeringen, zoals de stikstofproblematiek. Verder is het zaak om de taken van de verschillende ondersteuningsstructuren op elkaar af te stemmen (flexpools, expertteams, versnellingstafels en taskforces).

Alle hens aan dek om te voorkomen dat bouw stilvalt

De marktomstandigheden zijn helaas verslechterd. Dit raakt ook de bouw van corporatiewoningen, die vaak onderdeel zijn van gemengde projecten. Wat de Taskforce betreft moet alles op alles worden gezet om de nieuwbouw niet opnieuw te laten stagneren of krimpen. Daarvoor wachten te veel mensen op een woning.