Taskforce: Zorg over versnelling nieuwbouw sociale huurwoningen

Nieuws Nieuws · 12 november 2021
Expert
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

Woningcorporaties hebben concrete plannen ingediend om 150.000 sociale huurwoningen te bouwen voor 2026.  De eerste 15.000 woningen zijn inmiddels gerealiseerd. Toch maakt de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties zich zorgen of de hoognodige versnelling van de bouw van sociale huurwoningen voldoende tot stand komt. Er wachten immers veel mensen op een betaalbare sociale huurwoning. Daarom biedt de taskforce concrete ondersteuning en expertise aan projecten die dreigen te vertragen of vast te lopen.

‘Zorg over voortgang’ 

Voor de bouw van deze woningen krijgen corporaties korting op de verhuurderheffing. De korting beoogt de bouw van sociale huurwoningen te versnellen zodat de 150.000 woningen voor 2026 opgeleverd worden. De eerste rapportage van de taskforce laat echter zien dat deze planning onder druk staat. Dat is in de ogen van de taskforce reden tot zorg: voor deze woningen zouden belangrijke hordes al genomen moeten zijn, zoals de locatie en overeenstemming met de gemeente. Desondanks lopen projecten vertraging op of vallen projecten af

Projecten vlot trekken

Versnelling blijft nodig, anders dreigt slechts een derde van de sociale huurwoningen voor 2026 te worden gerealiseerd. Daarom monitort de taskforce actief de voortgang van de projecten. Bij dreigende vertraging zoeken de taskforce en het ondersteuningsteam van het RVO samen met de projectpartners praktische en creatieve oplossingen. Extra expertise en diplomatie trekken vaak projecten weer op gang.

Voortgang 

De najaarsrapportage van de taskforce is gebaseerd op een doorlopende inventarisatie (januari – augustus 2021) van de voortgang van zo’n 6.000 nieuwbouwplannen van 283 woningcorporaties.

 • Bijna 10 % van de woningen is gerealiseerd. 
 • Woningcorporaties verwachten 59 % van de woningen binnen de planning te realiseren. 
 • 17 % van de nieuwbouw heeft vertraging opgelopen.
 • Zo’n 14 % van de woningen is afgevallen (mede door dubbele registratie). 
 • Er zijn 2.435 tijdelijke woningen gepland,  minder dan een kwart van de beoogde 10.000. 
 • Woningcorporaties noemen als oorzaken voor vertraging en afstel vooral de vergunningen (met name de omgevingsvergunning), bezwaren van omwonenden en het ontwerp en de aanbesteding voor de bouw. 

Analyse en oplossen belemmeringen 

De taskforce verdiept zich aan de hand van de praktijkervaringen in de factoren die nieuwbouwprojecten vertragen en/of belemmeren en op manieren om die weg te nemen. Ze signaleert zaken die vertraging en uitval in de hand werken, die om extra aandacht vragen.  

 • Beperkte capaciteit en expertise over woningbouw/volkshuisvesting bij alle partijen. 
 • De proceduretermijnen en de doorlooptijden van het vergunningsproces zijn te lang. 
 • Er ontbreken bij projecten nog onherroepelijke omgevingsvergunningen, die cruciaal zijn om de deadline van de projecten te halen. 
 • Het ontbreekt aan locaties voor tijdelijke woningen. 
 • De voorwaarden van de regeling voor vermindering op de verhuurderheffing (RVVN).
 • Taskforce zal hierover medio 2022 weer rapporteren.

Taskforce Nieuwbouw

De Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties is ingesteld door het ministerie van BZK, de VNG en Aedes. De taskforce richt zich op de nieuwbouw van 150.000 huurwoningen, waarvoor corporaties korting hebben aangevraagd op de verhuurderheffing (RVVN). Daarnaast kijkt ze naar de bouw van 10.000 duizend tijdelijke woningen. De taskforce is bedoeld om samen belemmeringen op te sporen en oplossingen te vinden en wordt ondersteund door een operationaliseringsteam bij het RVO.