Protocol Samen veilig doorwerken: gevolgen voor lopende en nieuwe bouw- en onderhoudscontracten

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 3 april 2020
Experts
Bart de Jonge
Belangenbehartiger
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Aedes en een aantal partijen in bouw- en technieksector ondertekenden op 27 maart 2020 het protocol Samen veilig doorwerken. Het is een handreiking voor werkgevers en werknemers hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden in de bouw. De handreiking krijgt steeds een update bij nieuwe maatregelen. De coronacrisis en het protocol kunnen consequenties hebben voor lopende en nieuwe opdrachten.

Waarom het protocol?
 • Het protocol Samen veilig doorwerken is een handreiking voor werkgevers en werknemers hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis.
 • Het sluit aan bij het uitgangspunt voor woningcorporaties: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is.
 • Bewoners moeten vooraf expliciet instemmen dat er werkzaamheden in hun woning worden uitgevoerd. Kan er niet veilig worden gewerkt dan moet het werk uitgesteld worden.
Wat te doen bij lopende opdrachten?
 • Overleg met het bouwbedrijf hoe de situatie is en of de opgedragen werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Dat is onder meer afhankelijk van de vraag of de aannemer over voldoende en gezond personeel kan beschikken.
 • De aannemer moet bevestigen dat hij de richtlijnen van het protocol zal naleven. Het moet duidelijk zijn dat de bewoners bereid zijn mensen in hun huis toe te laten. 
 • Maak concrete afspraken onder welke voorwaarden de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. Afspraken houden rekening met zowel de arbeidsomstandigheden van werknemers als met de belangen van bewoners.
Wat als een aannemer zich niet aan het protocol houdt?
 • Als een corporatie merkt dat een aannemer zich niet aan het protocol houdt: neem de verantwoordelijkheid om het werk direct stil te laten leggen en spreek de aannemer aan.
 • Houden aannemers zich (herhaaldelijk) niet aan de afspraken uit het protocol? Meld dat aan Aedes. Dan agenderen wij dit in ons overleg met het ministerie en met de brancheorganisaties. 
Wat als het werk niet voortgezet kan worden?
 • Het kan zijn dat het niet mogelijk is de werkzaamheden veilig uit te voeren. Dat kan bijvoorbeeld omdat de aannemer te weinig (gezond) personeel heeft of omdat bewoners ziek zijn of zich onveilig voelen. Er kan dan sprake zijn van overmacht waardoor corporatie en aannemer samen besluiten de werkzaamheden uit te stellen.
 • In zo’n geval is het aan te raden juridisch advies in te winnen over de mogelijkheden in de specifieke situatie. Het één en ander is afhankelijk van de gemaakte contractafspraken.
 • Maak vervolgens goede afspraken met de aannemer over de termijn van het uitstel, over eventueel vervangende of tussentijdse opdrachten en over de financiële gevolgen van het besluit om de werkzaamheden op te schorten. Leg die afspraken vast.
Hoe te handelen bij nieuwe opdrachten?
 • Niemand weet hoe lang de coronacrisis aanhoudt en hoe lang of welke richtlijnen van het RIVM straks gelden. Houdt rekening met deze onzekerheid bij het geven van nieuwe opdrachten. Denk na over aanvullende afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, bijvoorbeeld over vertraging, prijsstijgingen en schade. Diverse partijen, waaronder Bouwend Nederland en de BNA, hebben daar in publicaties voor hun achterban al aandacht aan geschonken.
 • Het advies voor opdrachtgevende corporaties is ook hier om eerst een jurist of advocaat te raadplegen over de specifieke situatie. Maak daarna samen met de opdrachtnemer goede afspraken over de voorwaarden waaronder het werk moet worden uitgevoerd. Maak ook afspraken hoe je met elkaar omgaat als er nieuwe coronamaatregelen worden uitgevaardigd en het werk alsnog moet worden uitgesteld.