Opgaven en Middelen in de regio naar volgende fase

Nieuws Nieuws · 3 mei 2021
Expert
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Na publicatie van het landelijke onderzoek Opgaven en Middelen (juli 2020), waaruit bleek dat er ruim 30 miljard euro tekort dreigt, is met de corporaties in 25 regio’s aan de slag gegaan. Allereerst met een vertaalslag van de landelijke opgaven en middelen naar de regio. Deze eerste fase maakt op regionaal niveau inzichtelijk wat de uitdaging is. Twee regio’s, Foodvalley en Oost-Nederland, hebben inmiddels de tweede fase van het project grotendeels afgerond: de fase van regionale afstemming en samenwerking tussen corporaties onderling.

Waar in eerste instantie de regio’s doorberekend kregen wat hun specifieke opgaven en middelen zijn (fase 1), moesten de twee pilot-regio’s in fase twee zelf flink aan de slag. 

Gezamenlijk vertrekpunt

Voor de regio Foodvalley (Wageningen en omstreken: 8 gemeenten, 2 provincies) was het duidelijk: de grote regionale opgave van 8.000 nieuwe woningen is niet haalbaar, hooguit een kwart. De corporaties uit de regio gingen rond de tafel om de gezamenlijke opgaven te bespreken en dat vergt tijd, vertrouwen en openheid. ‘Dit gaf ons wel een eenduidig vertrekpunt’, zo vertelt Annelies Barnard van de Woningstichting in Wageningen. ‘Onze opgaven en ambities staan voorop maar we moeten samen ook denken vanuit onze middelen: welke keuzes gaan we maken, en welke opgaven past hierbij?’ Afschaffing of verminderen van de verhuurderheffing kan ons hierbij natuurlijk goed helpen.’

Regionale Actieagenda Wonen

Het gesprek aan gaan met de gemeente(n) is een volgende uitdaging, want het gaat niet alleen om voldoende middelen. ‘Het gaat ook om beschikbaar stellen van locaties en het verkorten van gemeentelijke processen. Daarvoor hebben we bestuur en politiek nodig. ’ 
Het harde werken werpt al wel zijn vruchten af. ‘We zijn in gesprek over een regionale Actieagenda Wonen: meer partners uit de regio betrekken bij de ambities en uitdagingen die er liggen. En eerlijk is eerlijk, zo’n gemeenschappelijke ambitie geeft ook weer veel positieve energie!’

Ambities passend maken

De tweede pilot-regio, Oost-Nederland, kenmerkt zich door een combinatie van steden (zoals Enschede, Hengelo, Almelo en Doetinchem) en omliggende dorpen. Met maar liefst veertien kleine en grote corporaties. En daar zit hun uitdaging. Harro Eppinga van Welbions, licht toe: ‘Juist door die verscheidenheid moeten we op zoek naar ambities die passen. Voor een stad gaat het veelal om opgaven in wijken, in een dorp wordt het al snel een transformatie.’ Eppinga herkent het verhaal van Foodvalley als het over samenwerken gaat. ‘We gaan corporatie-overschrijdend aan de slag om te kijken waar welke uitdagingen liggen, maar ook kansen. Want we hebben inmiddels wel ervaren dat we samen meer bereiken dan alleen.’

Hoe verder?

Komende maanden brengen de betrokken corporaties de opgedane kennis, ervaringen en resultaten op een uniforme manier samen in een communicatieboodschap met bijbehorende presentatie en factsheet voor de regio. Deze informatie gebruiken corporaties voor een gezamenlijke (regionale) aanpak. De corporaties hebben hierin de regie. Zij gaan met elkaar de ambitie(niveau)s vaststellen en de (portefeuille)strategieën en financiële middelen op elkaar afstemmen en trekken  als één partij op naar lokale, regionale en landelijke stakeholders. Met als doel om de opgaven in de regio gezamenlijk te realiseren.