Programma Langer Thuis bestaat een jaar

Nieuws Nieuws · 10 juli 2019
Expert
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Het programma Langer Thuis om ouderen veilig langer zelfstandig te laten wonen begon in juli 2018. Aedes werkt samen op het onderdeel Wonen. Wat is er in dat jaar gebeurd? 

Het programma Langer Thuis volgt drie actielijnen, waaronder die voor Wonen. Woningcorporaties brengen de lokale opgave en de toenemende behoefte aan geclusterde woonvormen in beeld en zorgen dat meer mensen in een geschikte woning wonen. 

Hieronder de belangrijkste resultaten voor woningcorporaties binnen de actielijn wonen:

  • Aedes is samen met Platform31 het project Woonvarianten voor senioren gestart. Dat volgt tien bestaande woonvormen en bekijkt hoe corporaties omgaan met knelpunten, welke lessen geleerd zijn. We zoeken samen met een kopgroep naar nieuwe oplossingen. 
  • De minister van BZK werkt aan een uitzondering op het passend toewijzen voor ouderen met een laag inkomen, maar met vermogen. Zo maken zij meer kans op een woning die aansluit op hun behoefte met de daarbij behorende  huurprijs. Aedes heeft al langer het belang hiervan onderstreept.
  • Particuliere initiatiefnemers en sociale ondernemers van een woonzorgarrangement kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling wonen en zorg. De eerste subsidie is inmiddels verleend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verwacht de komende maanden een subsidie aan tien andere initiatieven te verlenen.
  • Het innovatieprogramma Langer Thuis – inclusieve wijk is dit voorjaar gestart. Daarin  staan goede aanpakken waarmee gemeenten de woonopgave in beeld kunnen brengen. Dit programma draait in 24 wijken, waarbij gebiedscoalities zijn gevormd tussen gemeenten en bijvoorbeeld corporaties, bewoners en zorgaanbieders. De uitwerking van deze goede aanpakken volgt na de zomer 2019, zodat ook andere gemeenten van deze kennis kunnen profiteren. Corporaties en gemeenten kunnen zo goede afspraken maken over wonen voor specifieke doelgroepen.
  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Actiz, Aedes en de ministeries van BZK en VWS zijn een Taskforce Wonen en Zorg gestart om gemeenten te stimuleren de lokale opgave in beeld te brengen en woon-zorgvisies te ontwikkelen.

Los van de activiteiten uit het Programma Langer Thuis heeft Aedes samen met Techniek Nederland en Bouwend Nederland de Beslisboom Woningaanpassingen gemaakt. Corporaties kunnen hiermee naar hun woningvoorraad kijken en weloverwogen keuzes maken over individuele woningaanpassingen. Installateurs en bouwers kunnen het tevens gebruiken om corporaties te adviseren in de uitvoering hiervan. 

Zie ook: de volledige voortgangsrapportage