Reactie andere partijen op Rijksbegroting

Nieuws Nieuws · 16 september 2020

Hoe reageren andere partijen op de kabinetsplannen voor 2021? Aedes maakte onderstaand overzicht. 

Woonbond: 'Door op doodlopende weg'

Het kabinet gaat met deze begroting door op de doodlopende weg van het belasten van sociale huur. Terwijl de sociale woningvoorraad juist moeit groeien. Het kabinet moet investeren in betaalbaar huren en iets doen aan de onbetaalbare huren in de commerciële huursector. De Woonbond is wel positief over het recht op huurverlaging bij een te hoge huurprijs.
Lees meer

Bouwend Nederland: ‘Kabinet moet investeren in de woningmarkt’

Bouwend Nederland is tevreden met de brede steunmaatregelen op het gebied van bouw en infra, maar heeft zorgen over de uitvoerbaarheid. Bouwend Nederland pleit voor een verdere verlaging van de verhuurdersheffing, verruiming van de starterslening, meer geld voor lokale infrastructuur en een oplossing voor het stikstofprobleem.
Lees meer

VNG wil structurele compensatie voor tekorten

Aan de structurele tekorten bij gemeenten heeft het kabinet niets gedaan. Met het huidige kabinet heeft VNG afspraken gemaakt voor de korte termijn. Maar op de lange termijn moeten gemeenten structurele compensatie krijgen voor de tekorten. 
Lees meer

Neprom: ‘Nu doorpakken’

Neprom vindt het positief dat het kabinet het budget van 1 miljard euro van de Woningbouwimpuls verhoogt en versneld wil uitgeven. Ook is het goed dat corporaties door een korting op de verhuurheffing meer financiële ruimte krijgen, zodat zij de nieuwbouw kunnen verhogen naar 25.000 sociale huurwoningen per jaar. Daarnaast is Neprom blij met de extra middelen voor de flexpools met deskundigen die gemeenten helpen om de woningbouwplannen te versnellen.
Lees meer

Techniek Nederland is positief over investeringsplannen

Techniek Nederland steunt de forse investeringen in de woningbouw en de infrastructuur. Wel moet het verduurzamen van eigen woningen en corporatiewoningen aantrekkelijker worden. Het kabinet zou méér moeten doen om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen.
Lees meer

NVM wil noodplan voor de woningmarkt

De NVM is blij met de financiële injectie om de woningmarkt vlot te trekken, maar ziet die als een eerste stap. Het kabinet moet op korte termijn met een noodplan komen, vooruitlopend op een structurele en toekomstbestendige inrichting van de woningmarkt.
De NVM vindt dat afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters zijn doel voorbij schiet en pleit voor een meer integrale herziening van het hele financiële en fiscale stelsel rond de vastgoedmarkt.
Lees meer

VEH ziet geen voordelen van nieuw energielabel

De kosten voor een energielabel gaan in 2021 van gemiddeld 7,50 euro naar gemiddeld 190 euro. VEH zet vraagtekens bij dit dure label, dat huiseigenaren geen extra handelingsperspectief geeft en los staat van de maatregelen uit het klimaatakkoord.
Lees meer

Nibud: ‘2021 wordt een financieel zwaar jaar’

2021 zal voor velen een financieel zwaar jaar worden. Huurders met een laag inkomen en een hoge huur krijgen enige verlichting doordat het kabinet woningcorporaties gaat verplichten tot een huurverlaging voor deze groep. Nibud adviseert iedereen inkomsten en uitgaven op een rij te zetten en het recht op toeslagen zorgvuldig te berekenen. Zeker in tijden van crisis is het belangrijk om te weten waar je financieel aan toe bent.
Lees meer

Leger des Heils wil meer goedkope woonvormen voor daklozen

Het Leger des Heils is blij dat het kabinet de visie om van opvang naar wonen te gaan steeds meer omarmt. Maar om het aantal daklozen terug te dringen is een structurele aanpak nodig.
Lees meer  

ANBO: 'Ouderen laten zich niet blij maken met een dode mus'

Uit de koopkrachtplaatjes blijkt weliswaar dat ouderen er iets op vooruit zullen gaan, maar de ANBO ziet tegelijkertijd veel bedreigingen voor hun financiële positie, zoals stijgende zorgpremies, huren en lokale lasten, waardoor veel senioren alsnog in de min zullen komen.
Lees meer

Unie van Waterschappen wil groen uit de crisis

Het kabinet onderstreept dat de woningbouwopgave in Nederland groot is en dat investeringen in de bouw nodig blijven. De waterschappen dringen erop aan om deze woningen slim en toekomstgericht te realiseren: wacht niet af, maar maak preventief watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes. 
Lees meer

NHG: ‘Goede maatregelen maar ook lange termijn oplossingen nodig’

NHG pleit voor meer ruimte voor financiering van alternatieve woonvormen, transformatie van (kantoor)panden tot woningen, of het bevorderen van doorstroom op de woningmarkt door bijvoorbeeld buitenstedelijke bouw.
Lees meer

VNO-NCW positief over investeringskoers

Volgens VNO-NCW helpt de Rijksbegroting Nederland om investerend uit de crisis te komen. Het steun- en herstelpakket, het nieuwe Groeifonds, de nieuwe investeringskorting (BIK) en tal van andere maatregelen geven vertrouwen.
Lees meer

Politieke partijen

CDA: ‘Van woningmarkt naar volkshuisvesting’

Woningen zijn er om in te wonen, en niet voor beleggers om veel geld mee te verdienen. De grote woningnood in ons land vraagt om daadkracht en een flinke bouwimpuls. CDA wil woningcorporaties in staat stellen om veel meer sociale huurwoningen te bouwen, ook voor middeninkomens.

CU: ‘Economie groeide, maar starters vonden geen woning’

Het is een goede keuze van het kabinet meer geld beschikbaar te stellen om woningbouw te stimuleren, vindt de ChristenUnie. Starters op de woningmarkt hoeven bij het kopen van een huis geen overdrachtsbelasting meer te betalen, de verhuurderheffing gaat omlaag en woningcorporaties krijgen meer financiële armslag om te investeren in renovatie en verduurzaming van huurwoningen.

D66 wil ruimte voor jonge starters

Jonge mensen kunnen vaak alleen met financiële hulp een huis kopen en moeten het vaak zelfs opnemen tegen beleggers. Dat vindt D66 oneerlijk. Daarom wordt de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft. De pandjesbazen gaan juist meer belasting betalen.

GroenLinks, PvdA, SP geven alternatieve keuzes

Er is een tekort aan woningen en de woningen die er zijn, zijn veel te duur. Huurprijzen zijn de afgelopen jaren de pan uitgerezen. GroenLinks, PvdA en SP willen dat de verhuurderheffing verdwijnt, zodat woningcorporaties kunnen investeren in de bouw van nieuwe woningen, verduurzaming van bestaande woningen en beperking van de huurprijs.

PVV wil Nederlanders op nummer één

Door onder andere de huren te verlagen, krijgen Nederlanders in deze moeilijke tijd meer financiële ruimte, vindt de PVV.

Lees ook de reactie van Aedes op de Rijksbegroting en de belangrijkste kabinetsplannen voor woningcorporaties. Onderzoeksbureau Ortec Finance maakte een analyse van de gevolgen van de Rijksbegroting op woningcorporaties