Regionale woningmarkten

Eerste bindende uitspraken geschilbeslechting prestatieafspraken

In 2016 is voor het eerst de volledige cyclus prestatieafspraken doorlopen. Op grond van artikel 44 van de Woningwet kunnen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties een conflict dat de totstandkoming van de prestatieafspraken in de weg staat, voordragen aan de minister.

Onafhankelijke commissie

De minister laat een onafhankelijke commissie, de Adviescommissie Geschilbeslechting Prestatieafspraken Woningwet onder leiding van Sybilla Dekker, een advies uitbrengen over het geschil. Op basis van dat advies doet de minister vervolgens een bindende uitspraak. Daarna is het de bedoeling dat de drie partijen opnieuw met elkaar aan tafel gaan om alsnog tot afspraken te komen.

In totaal zijn drie geschillen aan de minister voorgelegd, in de gemeenten LeiderdorpDelft en Zoetermeer. De Adviescommissie heeft advies uitgebracht over deze geschillen. En de minister deed op 9 maart 2017 in ieder van de geschillen een bindende uitspraak die overeenkwam met de adviezen van de commissie. Daarbij zijn de drie betrokken corporaties, respectievelijk Rijnhart Wonen, Bergopwaarts en Vestia, in het gelijk gesteld.

De bindende uitspraken en de adviezen van de commissie zijn hier te downloaden