Regionale woningmarkten

Woningcorporaties: collegiale hulp kan mismatches tussen middelen en opgaven oplossen

Expert
Arjen van Gijssel
Arjen van Gijssel
Belangenbehartiger

Corporaties staan samen voor de sociale huisvestingsopgave in ons land. De financiële mogelijkheden en de regionale maatschappelijke opgaven van corporaties verschillen. Eén op de vier corporaties geeft aan te weinig financiële mogelijkheden te hebben om aan de opgave te voldoen. 

Uit de enquête blijkt dat 90 procent van de corporaties bereid is om hier wat aan te doen. Een vorm van collegiale hulp kan daarvoor een (deel van de) oplossing zijn, meent 80 procent. Bijvoorbeeld door een fusie of door overname van woningen, van een volkshuisvestelijke opgave of van leningen.

Ervaringen met collegiale hulp

Corporaties tonen in de praktijk hun onderlinge solidariteit al langer en hebben ervaring met verschillende vormen van collegiale ondersteuning. Van de deelnemers aan de enquête heeft 8 procent de laatste vijf jaar om hulp gevraagd en 60 procent daarvan kreeg die steun al. 30 procent van de corporaties heeft hulp aangeboden.

Ondersteuning

Corporaties zien wel nog praktische belemmeringen bij het geven van deze hulp. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de mening van gemeenten en huurdersorganisaties.
De enquête laat zien dat het merendeel van de corporaties ondersteuning van collegiale hulp door Aedes en Platform31 op prijs stelt. Daarbij is vooral behoefte aan het delen van praktijkvoorbeelden en ondersteuning van de aanpak. Daarnaast willen corporaties ook dat Aedes het onderwerp bespreekt met de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
 

Aanjaagteam Collegiale hulp

Aedes heeft inmiddels een Aanjaagteam Collegiale hulp ingesteld waarin corporatiebestuurders samen met Aedes-medewerkers enkele nieuwe concrete ‘hulpmatches’ uitwerken.
 
Ondertussen heeft de minister van BZK bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer een brief aangekondigd. Daarin zal zij ingaan op vragen uit de Kamer over de mogelijke herverdeling van financiële middelen bij corporaties in het kader van de verduurzaming. Naar verwachting komt deze brief eind dit jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie: Arjen van Gijssel, belangenbehartiger Woningmarkt en Regionale Opgave Aedes, [email protected]