Het invullen van de Aedes Routekaart

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 5 maart 2021
Experts
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Yvon de Ruijter
Yvon de Ruijter
Adviseur Sectorontwikkeling

Heeft u vragen bij het invullen van de routekaart? De meeste antwoorden vindt u in de handleiding. Deze kunt u downloaden nadat u bent ingelogd in de portal van de routekaart.

Vragen die wij hebben ontvangen van leden verwerken we hier. Ook geven we hier tips.

Hoeveel tijd kost het invullen van de routekaart?

De tijd die u besteedt aan het invullen van de routekaart kan variëren. U krijgt snel inzicht in de actuele uitwerking van het Klimaatakkoord op uw eigen strategie en in hoeverre hierdoor bijstelling van de strategie nodig is.

Allereerst importeert u de zogenoemde SHAERE-export (Vabi) (die u ook zult gebruiken voor de benchmark). Er wordt meteen een default route uitgerekend. Zo heeft u binnen een halve dag al meteen resultaten en zelfs rapporten.

Die default route zal waarschijnlijk nog niet overeenkomen met uw eigen strategie. Door het draaien aan knoppen kunt u de route heel flexibel aanpassen en tot die strategie komen waarbij u zowel de uitwerking van het Klimaatakkoord als uw eigen visie verwerkt. Bestaande plannen zijn eventueel een startpunt.

U kunt zelf bepalen hoeveel tijd u steekt in dit draaien aan de knoppen. Een tip van corporaties is om eerst de default route te bekijken en samen te bepalen aan welke knoppen wordt gedraaid.

Toegang routekaart

De routekaart is te vinden in het Aedes datacentrum: Home - AEDES-datacentrum. De medewerkers van corporaties die zijn aangemeld voor een corporatie krijgen toegang tot de portal van de routekaart. Na het inloggen verschijnt de link naar de routekaart.

Databestand gebouwkenmerken

Voor het invullen van de routekaart is het nodig een databestand met gebouwkenmerken te importeren in een portal voor de Aedes Routekaart. Er wordt gebruikgemaakt van de SHAERE export van Vabi

Hoe kan ik bulkinvoer toepassen?

Dat doet u zo:

  • Zet door filtering en sorteren de complexen onder elkaar waarbij u eenzelfde waarde wilt invoeren.
  • Navigeer met CNTR + ↓ in de kolom telkens naar het volgende complex.
  • Kies versneld de gewenste waarde door het intypen van de eerste letter (zoals ’h’ voor ’hybride gas’). U kunt ook met alleen ↓ door de waarden van een inputveld bladeren.
  • Als er een filter of sortering staat op de kolom die u aan het wijzigen bent, dan zal de rij die u aan het wijzigen bent mogelijk uit beeld verdwijnen na de wijziging.

De Transitievisie warmte kunt u ook sneller invoeren door import en export van de data in het scherm 'TVW Buurt' te uploaden. Het Excelbestand moet wel aan heel strikte voorwaarden voldoen, die zijn vermeld in het Excelbestand, anders wordt de upload geweigerd.

Het TVW scherm werkt met buurten. Hoe kan ik de buurten in een wijk in beeld brengen?

De wijkcodes zijn de buurtcodes zonder de laatste twee cijfers. Door te sorteren op de kolom ‘buurtcodes’ worden de buurten in wijken bij elkaar geplaatst.

Overigens zijn dit de buurten op basis van de CBS-indeling. Deze indeling is de basis voor de Startanalyse en binnen een wijk kan de Startanalyse afwijkende bronnen per buurt voorstellen.

Waarom wordt onze zeer goed geïsoleerde woning in de routekaart nog niet herkend als NOM-ready?

Wij hebben een complex volledig gerenoveerd en geïsoleerd. Het pand is dermate goed geïsoleerd met buitengevelisolatie en spouwisolatie dat hier geen verbetering meer mogelijk is. Zeg maar NOM-ready. Toch duidt de routekaart de status van dit complex aan als ’voldoet aan de Standaard’. Om het te presenteren als NOM-ready in 2050 moet je dit apart selecteren waardoor er kosten worden berekend voor dit complex.

De Aedes Routekaart hanteert de officieel vastgestelde grens voor NOM volgens de EPV subsidieregeling. Een maximale warmtevraag van 41kWh/m2/jaar is de grens om als NOM te worden gemarkeerd.

Het is bekend dat deze norm op basis van de nieuw berekende netto warmtevraag te streng blijkt. Dit zie je terug doordat woningen die nu NOM zijn in de routekaart niet als NOM-ready worden herkend.

Om te voorkomen dat er extra kosten worden opgevoerd, kun je deze situatie markeren in het veld ’eigen opmerkingen’.

Het veld ‘eigen opmerkingen’ staat ook in de export van de routekaart. Je kunt zelf een toelichting geven op de portefeuillerapportage: ’Er zijn vanwege de nieuwe norm voor NOM van de EPV X woningen die nu NOM zijn, niet als zodanig herkend en in de rapportage opgenomen.’

Voor een complex met complexstrategie verkoop wordt het ambitieniveau verlaagd naar ‘Niet voldoen aan de Standaard’. Toch zijn er wel kosten voor de schil opgenomen. Hoe kan dat?

Er is geen basisscenario voor 2050. Dat is logisch, want het complex maakt geen deel meer uit van de portefeuille in 2050.

Dat komt doordat bij verkoop de wijkaanpak eerder kan zijn dan het verkoopmoment. In dat geval domineert de route vanaf rechts en maakt de ‘match’ de isolatie toch noodzakelijk.

In de routekaart kan ook bij de complexstrategie verkoop de route vanaf rechts worden aangepast naar ‘gas tijdelijk’. Na die aanpassing verdwijnen de eventuele kosten voor de aanpak van schil en installatie.

De CO2-uitstoot staat in de portefeuillerapportage 2050 niet op nul. Hoe kan ik met de keuzes sturen op CO2-neutraliteit?

Het klopt dat de CO2-uitstoot in 2050 niet nul zal zijn. Er is voor de aardgasvrije bron tot en met 2050 gerekend met de huidige gemiddelde CO2-uitstoot per bron. Het is de opgave van energie- en warmteleveranciers om die bronnen in 2050 CO2-neutraal te maken. De opgave van de corporaties is in essentie om de warmtevraag te reduceren tot de Standaard en de warmwatertoestellen en kookfunctie aardgasvrij te maken. We kunnen het niet alleen, we moeten samen naar CO2-neutraal.

Is het mogelijk gezamenlijk een totaaloverzicht binnen een regio te maken?

In een regio heeft ieder voor zich het eigen bezit in de routekaart ingevoerd. Als regio willen ze graag een totaaloverzicht. De meest praktische oplossing is dat iedereen, na het draaien aan de knoppen, een export maakt van de routekaart. Gebruik hiervoor de knop rechtsonder op het startscherm van de routekaart. Deze export heeft voor iedereen hetzelfde formaat en kunt u combineren in een gezamenlijk Excelbestand.

Welke meerwaarde biedt de routekaart naast de strategische verduurzamingsplannen die mijn corporatie al heeft?

Voor een verduurzamingsstrategie die rekening houdt met de laatste beleidsontwikkelingen en wetgeving is de routekaart hét instrument om inzicht te krijgen in hoeverre een corporatie met de (nieuwe) plannen op koers is, volgens de zeer actuele uitwerking van het Klimaatakkoord. Zo biedt de routekaart nu al inzicht in de impact van het voorstel voor de nog vrijwel onbekende nieuwe isolatienorm, de Standaard, op de woningvoorraad. De routekaart zélf levert geen strategische meerjarenplannen op, maar is een zeer relevant instrument voor de verduurzamingsstrategie op hoofdlijnen.

Hoe gebruikt Aedes inzichten uit ingevulde routekaarten?

De routekaart is in de eerste plaats een bruikbaar instrument voor uw eigen corporatie. Maar het is minstens zo belangrijk om deze routekaarten als branche samen in te vullen. Aedes gaat een geanonimiseerd onderzoek doen naar de ingevulde routekaarten. Dit biedt landelijke en regionale inzichten. De resultaten kunnen we straks als onderbouwing inzetten bij de lobby. Regionale inzichten bieden eventueel input voor sessies in regionale netwerken.

Kunnen studentenwoningen of zorgvastgoed ook worden ingevuld in de Aedes Routekaart?

In principe kunnen alle verhuureenheden (vhe's) waarvan gebouwkenmerken in Vabi Assets zijn ingevoerd, worden opgenomen in de Aedes Routekaart. Overigens valt zorgvastgoed onder andere afspraken in het Klimaatakkoord.

Hoe verwerk ik een hybride warmtepomp in de routekaart?

De hybride warmtepomp levert in een goed geïsoleerde woning een behoorlijke besparing van het gasverbruik op. Dit kunt u eenvoudig verwerken in de routekaart, als tijdelijke installatie.

Het is een ook een mooi einddoel voor 2050 in combinatie met groengas. Maar een hybride warmtepomp is ook interessant als tussenstap, als het wat langer duurt tot er wordt aangesloten op een warmtenet of de installatie van een volledige warmtepomp.

De hybride warmtepomp verwerkt u in het basisscenario. Maar u kunt de effecten van deze optie eventueel ook eerst vergelijken door een alternatief in te vullen en zo te overwegen wat dit voor uw plannen betekent.

In de portefeuillerapportage nemen in de tijd de aantallen van ‘Voldoet aan de Standaard’ af, hoe is dat de verklaren?

De aantallen LTready nemen gelijktijdig toe. Dat komt doordat u eerst isoleert tot de woning voldoet aan de Standaard en u daarna aansluit op een LT warmtebron. LTready is ‘voldoen aan de Standaard’ mét een check of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de woning aan te sluiten op LT.

Hoe vul ik de routekaart in als de buurten of wijken die de gemeente hanteert anders uitvallen dan de CBS buurtcodes die in de Startanalyse van de leidraad zijn gehanteerd en in de routekaart worden gebruikt?

Een praktische oplossing is dan om voor de complexen in de ‘verkeerde’ buurt (volgens de definitie van de gemeente) een alternatief scenario aan te maken en een opmerking te plaatsen in het veld ‘eigen opmerking’.

Bij het alternatief scenario kunt u namelijk de warmtebron per complex kiezen.

In welke situaties gebruik ik het een veld ‘eigen opmerking’?

Het  veld ‘eigen opmerking’ staat in de allerlaatste kolom, en onder aan het detail-scherm per complex (toegankelijk via groene button voor de eerste kolom).

De routekaart werkt op hoofdlijnen en zal niet alle specifieke situaties kunnen ondervangen. Loopt u tegen grenzen aan dan kunt u naar eigen inzicht gebruikmaken van het veld ‘eigen opmerkingen’.

Dit veld wordt ook meegenomen in de Excelexport. Zo kunt u voor eigen gebruik en rapportages de individuele situatie wel verwerken. Ook kunt u zo een toelichting op de standaard rapportages van de routekaart onderbouwen.

Ik ben van plan een deel van een complex te verkopen of te slopen. Dit kan ik niet in de routekaart verwerken.

In de routekaart kan maar één strategie per complex worden gekozen.  Als in Vabi verschillende strategieën staan voor een complex in het veld ‘SVB’ wordt alleen de dominante strategie overgenomen.

Kortom, de routekaart biedt niet de mogelijkheid voor meerdere strategieën per complex. Er is gekozen op hooflijnen te blijven en grenzen aan  alle opties en varianten te stellen.

U kunt hier op verschillende manieren mee omgaan:

  • De strategie die dominant is voor een complex hanteren bij het invullen van de routekaart.
  • Als u nog niet aan de slag bent in de routekaart, al in Vabi een onderverdeling in de complexen maken, zodat deze met een ander complexnummer beschikbaar komen in de routekaart.
  • Voor het complex een alternatief scenario aanmaken met de minder dominante strategie van een deel van het complex. Zo krijgt u zicht op de kosten van beide situaties en kunt u op basis van de export zelf samenstellen wat de kosten en situatie is voor de mix van beide strategieën.
  • En/of het veld ‘eigen opmerking’ gebruiken om de situatie te markeren, zie ook hieronder.
Wat betekent een ‘*’ in het veld van het NTA8800-label?

In de routekaart wordt per deelcomplex het gemiddelde, voorlopige, NTA8800-label getoond. Nu bleek een korte periode de software bij import ten onrechte een te rooskleurig label te tonen. Als slechts in een deel van het complex een EP2-waarde bekend was, werd bij de berekening van de gemiddelde EP2-waarde in een complex voor de ontbrekende waarden met 0 gerekend.

De oorspronkelijke waarden van de woningen ontbreken, maar de software detecteert nu dat er sprake was van te rooskleurige labels. Dit is nu vervangen door een label ‘*’.

De kosten zijn overigens nooit gekoppeld aan labels maar aan de beschikbare waarden voor de huidige warmtevraag en de afwijking tot de Standaard. Als deze laatste twee onbekend zijn, wordt gerekend met een gemiddelde dat past bij woningtype en bouwjaar.

Hoe komt het dat de bedragen voor een sloop-/nieuwbouw-complex in de complexrapporten afwijken t.o.v. de bedragen die in het portefeuillerapport worden getoond?

Dit verschil zie je niet direct. In de complexrapporten worden gemiddelde bedragen per woning genoemd. Als je deze vermenigvuldigt met het aantal woningen, dan komt het totaal niet overeen met de bedragen die in de portefeuille-uitdraai als totaal worden weergegeven.

De verklaring is dat de kosten tussen beide rapportages wel aansluiten, maar net iets anders zijn ingedeeld. In de complexenrapportage (en in het grid) zijn de kosten voor sloop en nieuwbouw opgenomen in de betreffende records. In die 42.000 records zitten dus ook sloopkosten van circa 20.000 woningen. In de portefeuillerapportage zijn de kosten voor aanpassingen aan isolatie, zonPV en installatie in één tabel ondergebracht en de kosten voor de mutaties in een andere tabel. Als de bedragen uit de tabellen worden opgeteld en met 1.000 euro worden vermenigvuldigd dan komen deze overeen met de kosten in de complexenrapportage en het grid. De uitkomst moet dan met het aantal VHE’s worden vermenigvuldigd.

► Meer informatie
► Terug naar Vraag en Antwoord