Meer bekend over regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen

Nieuws Nieuws · 15 februari 2023
Expert
Anne Leeuw
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Minister Jetten heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met nieuwe informatie over de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB). In dit bericht lichten we puntsgewijs de belangrijkste onderdelen van de brief toe.
In maart verwacht de minister de volledige regeling te publiceren.

Blokaansluitingen voor verwarming

Alle vormen van warmteproductie bij een blokaansluiting komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Dit betreft dus naast doorlevering van (stads)warmte en een collectieve cv-installatie ook een warmtepompinstallatie, een warmte-koudeopslag, een biomassaketel of elke andere productie van warmte op basis van biogrondstoffen of andere brandstoffen. Voor de situaties op gas, elektra of doorlevering van (stads)warmte blijft gelden dat er een uitsluiting komt voor blokaansluitingen met een contracttarief met de energiemaatschappij ónder het niveau van het prijsplafond. Deze uitzondering geldt niét voor installaties op biogrondstoffen of overige brandstoffen, omdat deze niet zijn vastgelegd in de prijsplafondregeling.

Blokaansluitingen voor huishoudelijke elektra

Binnen de tegemoetkoming voor huishoudelijke elektra is ook een tegemoetkoming opgenomen voor het eerder mislopen van de vergoeding van 2 x € 190 in november en december 2022. Deze tegemoetkoming is vastgesteld op € 380 voor een zelfstandige eenheid en € 160 voor een onzelfstandige eenheid. Het ministerie heeft ervoor gekozen om de vergoeding voor november en december samen te voegen met de vergoeding voor heel 2023. Dit betekent dat de 2 x € 190 voor zelfstandige woningen met een collectieve huishoudelijke elektra-aansluiting terecht komt bij bewoners die in 2023 op het adres wonen. Dit kunnen in een aantal gevallen andere bewoners zijn dan die er in november en december 2022 woonden. Er is in de regeling géén mogelijkheid deze vergoeding toch uit te betalen aan de bewoners die er in 2022 woonden. Aedes heeft aangegeven dit onwenselijk te vinden. Het ministerie heeft deze keus gemaakt vanwege uitvoeringsbezwaren voor andere doelgroepen die ook vallen onder de TTB.

Ondergrens voor aantal woningen achter een aansluiting

Om als blokaansluiting in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, gelden bepaalde ondergrenzen:

  • Blokaansluiting voor elektriciteit: subsidie vanaf 1 zelfstandige wooneenheid of 4 onzelfstandige wooneenheden.
  • Blokaansluitingen voor warmte: subsidie vanaf 3 zelfstandige wooneenheden of 4 onzelfstandige wooneenheden.

Het kabinet heeft besloten af te zien van een n-1 regeling. Bij 3 zelfstandige wooneenheden is het dus mogelijk voor 3 woningen tegemoetkoming aan te vragen.

Uitvoeringskosten

Om de subsidieontvangers, in de meest voorkomende gevallen verhuurders of VvE’s, tegemoet te komen in hun uitvoeringskosten, zal het kabinet een afzonderlijk bedrag toevoegen aan de subsidie voor uitvoeringskosten. De verhuurder hoeft dit aanvullende bedrag niet te verrekenen met de huurders van de aangesloten wooneenheden. Het bedrag is bedoeld om de kosten die de subsidieontvanger maakt, te dekken. Het Kabinet zal het exacte bedrag nog vaststellen en zal daarbij zo dicht mogelijk in de buurt te blijven van de soortgelijke tegemoetkoming die energieleveranciers ontvangen voor hun uitvoeringskosten onder de prijsplafondregeling.

Aanvraagproces

Degene die de overeenkomst tot levering van elektriciteit, gas of warmte voor de blokaansluiting heeft gesloten met een energieleverancier kan de subsidie aanvragen. Onder een overeenkomst tot levering van warmte valt ook de levering van gas voor een collectieve cv-ketel of de levering van elektriciteit voor bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling of collectieve warmtepomp. Gaat het om warmtelevering waarbij er geen leveringsovereenkomst is met een externe warmte-, gas- of elektriciteitsleverancier, bijvoorbeeld bij een propaan- of biogrondstofketel, dan kan de verhuurder de subsidie ook aanvragen.

Verrekening en verdeelsleutel

Voor de subsidieverlening geldt dat de ontvanger de subsidie doorberekent aan de bewoners via een verlaging van de energiekosten (servicekosten). Ook geldt dat de verhuurder de energiekosten periodiek moet verrekenen en op reguliere wijze moet verdelen over de bewoners. Dit zal er in de meeste gevallen betekenen dat de verhuurder de ontvangen subsidie eerst in mindering brengt op het bewonersdeel van de totale energiekosten van de verhuurder. Het bedrag dat overblijft, wordt op reguliere wijze aan de bewoners in rekening gebracht.

Meer informatie

Heb je nog vragen, mail ons.