Verduurzaming

Wat betekent het Klimaatakkoord voor corporaties

Verduurzamingsopgave 2,3 miljoen woningen

Corporaties zijn al jaren hard bezig met de vraag hoe zij ruim 2,3 miljoen huurwoningen gaan verduurzamen. In de Aedes-agenda 2020-2023 hebben zij al afgesproken dat de corporatiesector als geheel gemiddeld label B gaat realiseren. Dit vloeit voort uit de afspraken uit het Energieakkoord uit 2013. De afspraken uit het Klimaatakkoord zijn daarop een aanvulling.

Uitgangspunten Klimaatakkoord

Aedes nam deel aan de sectortafel Gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving voor 2030 met 3,4 megaton CO2 te verminderen. Het Klimaatakkoord vertaalt deze doelstelling in afspraken. De volgende punten zijn voor corporaties daarbij belangrijk:

  • Gemeenten hebben de regierol in de wijkgerichte aanpak. Zij hebben in een Transitievisie Warmte vastgelegd wanneer zij welke woonwijken aardgasvrij maken. Door hierin samen te werken, kunnen gemeenten en corporaties gezamenlijk een optimale planning maken.
  • Voor wijken die voor 2030 aan de beurt zijn, moet inmiddels duidelijk zijn wat in de plaats van aardgas komt. Deze alternatieven staan in de Wijkuitvoeringsplannen van de gemeenten. De komende jaren worden in Proeftuinen al tientallen woonwijken aardgasvrij gemaakt. Corporaties zijn daarin samenwerkingspartners.
  • Om de verduurzaming te versnellen is het project de Startmotor gestart. Dit project moet ervoor zorgen dat de komende 4 jaar minimaal 100.000 woningen versneld van het aardgas af gaan. Dat gebeurt via 2 routes: gecoördineerde aansluitingen op warmtenetten én gezamenlijke uitvraag van warmtepompen en isolatie. Die tweede route heet de Renovatieversneller.
  • Er komt een ’no-regret’ isolatiestandaard voor verschillende woningtypes. Deze standaard geeft aan hoe het huis geïsoleerd moet zijn om klaar te zijn voor het alternatief van aardgas. Voor losse verbouwingen (zoals die van het dak, de gevel of vloer) komen streefwaardes voor isolatie. De hoogte van de standaard en de streefwaardes moet nog worden uitgewerkt.
  • Medewerking van huurders is van belang bij de verdere verduurzaming. Daarom wordt onderzocht of wettelijke aanpassing nodig is van de wederzijdse rechten en plichten van huurders en verhuurders.
  • Er komt een woonlastenbenadering, waarbij corporaties een bijdrage aan de verduurzamingkosten van de corporaties aan huurders kunnen vragen. Uitgangspunt is dat de totale woonlasten voor en na verduurzaming maximaal gelijk blijven.

Betaalbaarheid huurwoningen

Aedes is positief over de maatregelen in het akkoord. Mits deze niet ten koste gaan van het betaalbaar houden van de huren van corporatiewoningen. Daarom onderzoekt het kabinet samen met Aedes de financiële mogelijkheden van corporaties. Daarbij betrekken zij ook de andere maatschappelijke opgaven van corporaties.