Verduurzaming

Zonder spijt naar een CO2-neutrale woningvoorraad

Lagetemperatuurverwarming

De meeste Nederlandse woningen gebruiken nog gasketels voor verwarming en warm water. De aanvoertemperatuur van het water in de radiatoren kan oplopen tot 90 graden. De meest voor de hand liggende alternatieven voor aardgas zijn momenteel een warmtenet, all-electric en hernieuwbaar gas. Deze alternatieven hebben vaak een lagere aanvoertemperatuur. Hoe lager deze temperatuur hoe meer aanpassingen aan een woning nodig zijn. Omdat dit direct gevolgen heeft voor de noodzakelijke investeringen is het raadzaam dat corporaties in ieder geval aan tafel zitten bij de totstandkoming van de gemeentelijke Transitievisies Warmte.

Invloed van de aanvoertemperatuur

  • Een lage aanvoertemperatuur (minder dan circa 55 graden) vraagt om een forse beperking van de warmtevraag van een woning. Scenario B van de Routekaart CO2-neutraal 2050 van Aedes beschrijft deze aanpak. Benodigde maatregelen zijn: schilisolatie (bijna) gelijk met nieuwbouwniveau, balansventilatie, triple-glas en de ombouw van de verwarming met radiatoren naar lagetemperatuurverwarming.
  • De aanvoer van midden temperatuur (circa 70 graden) heeft minder gevolgen voor de warmtevraag. Isolatie binnen de thermische schil is voldoende. Scenario A van de routekaart beschrijft deze aanpak. Mogelijke maatregelen zijn spouwisolatie, dakisolatie aan de binnenzijde en HR++ beglazing in de bestaande kozijnen. Door de lagere warmtevraag kunnen de bestaande radiatoren de woning verwarmen.
  • Bij een hoge aanvoertemperatuur (circa 90 graden) zijn er strikt genomen geen aanpassingen aan de thermische schil nodig. Radiatoren blijven gehandhaafd.

Meer over de Aedes-Routekaart CO2-neutraal 2050 

Aanpak per woningtype

Zonder spijt naar CO2- en aardgasvrije huurwoningen? Adviesbureau Nieman maakte in opdracht van de gemeente Rotterdam een stappenplan voor de in deze stad meest voorkomende woningtypes. Het stappenplan beantwoordt vragen als: Welke ingrepen moet een corporatie doen bij de meest waarschijnlijke warmtestrategieën? Welke tussenstappen zijn mogelijk als de voorgenomen ingreep duidelijk is?

Het stappenplan van Nieman is voor het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) de basis voor de inrichting van een bibliotheek voor corporaties: de meest voor de hand liggende warmtetransitie voor de bij corporaties in bezit zijnde woningtypes. Ook Aedes oriënteert zich op woningtypologieën.

Bekijk de tips voor No regret aanpak, bestaande bouw Rotterdam