Aedes-congres: nieuwe bondgenootschappen in de volkshuisvesting

Nieuws Nieuws · 10 juni 2022
Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Tijdens hun voorjaarscongres spraken woningcorporatiebestuurders van Aedes-leden onder andere over de onderhandelingen over landelijke prestatieafspraken, onderlinge solidariteit en de oprichting van een nieuwe standaarden-organisatie. Rode draad van de dag: de noodzaak tot samenwerking.

Aedes-verenigingscongres 9 juni 2022

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘We kunnen weer beter doen waar we voor zijn opgericht: onze historische rol als volkshuisvesters waarmaken. Daarbij zoeken we de samenwerking op met Rijk, gemeenten, provincies en talloze organisaties. En we sluiten nieuwe bondgenootschappen voor de complexe woonvraagstukken, want niemand kan die alleen oplossen. We hebben elkaar nodig, voor locaties, bouw, leefbaarheid in de wijk en verduurzaming.'

Prestatieafspraken

In dat licht werden de corporatiebestuurders bijgepraat over de stand van zaken van de onderhandelingen over landelijke prestatieafspraken, die met het kabinet worden gemaakt in ruil voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Deze afspraken gaan over zowel nieuwbouw, betaalbaarheid, leefbaarheid als duurzaamheid. Aedes onderhandelt namens corporaties met de minister, VNG, IPO en de Woonbond. De conceptafspraken worden later in juni verwacht.

Belangrijk voor corporaties is de wederkerigheid in de afspraken, ook voor bijvoorbeeld gemeenten en provincies. Over iedere bijdrage moeten concrete afspraken vastgelegd worden.

Solidariteit binnen sector

Daarnaast spraken de corporatiebestuurders over uitgangspunten voor solidariteit. Inzet daarvan is om de lessen die geleerd werden uit de case Vestia te behouden. De inzet van corporaties is dat de sector zelf een oplossing vindt, mocht een individuele corporatie om een of andere reden in financiële problemen komen. Het congres stemde in met uitgangspunten die daarvoor gehanteerd worden.

Woonruimteverdeling

De aanwezigen werden ook bij gepraat over een initiatief om te komen tot een landelijk systeem voor woonruimteverdeling. Voor- en nadelen werden besproken, in een later stadium nemen corporatiebestuurders hierover een besluit.

Oprichting nieuwe standaarden-organisatie

De leden van Aedes hebben ingestemd met de oprichting van een nieuwe datastandaarden-organisatie. Het implementatieplan daarvoor is opgesteld in samenwerking met TNO. De eerste jaren zal de standaarden-organisatie ondergebracht worden als afdeling bij Aedes, daarna wordt het project geëvalueerd.

Andere besluiten Aedes-congres 9 juni 2022

  • Richard Sitton (bestuurder Woonbron) is herbenoemd in het Aedes-bestuur voor een 2e en tevens laatste termijn van maximaal 4 jaar.
  • Tjapko van Dalen (bestuurder Kleurrijk Wonen) is benoemd als lid van de kandidaatstellingscommissie.
  • De Aedes-leden hebben ermee ingestemd dat Aedes het Convenant Verdere Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector (VVIW) tekent met AW, BZK en WSW.
  • De jaarrekening 2021 is vastgesteld.

Het verenigingscongres vond sinds lange tijd weer op locatie plaats op 9 juni 2022 in Fort Voordorp, Groenekan. Aansluitend was er samen met de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties de bijeenkomst Van lobby naar leveren, naar nog meer leveren in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge.