Woningwet

Woningwet

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

De belangrijkste taak van woningcorporaties is zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens. Dit is afgesproken met de Europese Commissie en staat in de Woningwet uit 2015. Onlangs zijn er op aandringen van Aedes aanpassingen gedaan aan de wet. Die wijzigingen zijn per 1 januari 2022 van kracht. De Woningwet is daarmee op veel punten werkbaarder en toekomstbestendiger geworden.

Spelregels voor sociale huur

De wet geeft heldere spelregels voor sociale huur. De kerntaak van woningcorporaties is en blijft zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, woningcorporaties en het Rijk dragen daar aan bij, ieder vanuit hun eigen rol. Met de invoering van de Woningwet werd ook de Autoriteit Woningcorporaties opgericht, die volkshuisvestelijk en financieel toezicht houdt op de sector. Woningcorporaties, gemeenten en huurders maken samen prestatieafspraken over de lokale woonopgave. Lees meer over wat er in de Woningwet staat of bekijk het filmpje met uitleg.

De Woningwet in 1,5 minuut

Wijzigingen per 1 januari 2022

De Eerste Kamer heeft in de zomer van 2021 ingestemd met de gewijzigde Woningwet. Deze kwam voort uit de evaluatie van de wet, die Aedes liet uitvoeren in 2018. De wijzigingen worden van kracht vanaf 1 januari 2022. De wet is verbeterd op veel grote en kleine punten die Aedes heeft aangedragen. De wet geeft onder andere meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk, meer risicogericht toezicht en beperkt de administratieve lasten. Om dit te bereiken worden onder meer onnodige detailregels geschrapt en worden regels vereenvoudigd en verduidelijkt.